Sep 28, 2009

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၿဗိတိန္သုိ႕ သြားေရာက္မည္


ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၿဗိတိန္သုိ႕ သြားေရာက္မည္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၿဗိတိန္သုိ႕ သြားေရာက္မည္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)မွ် ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတစ္ပါးသည္ ၿဗိတိန္ေျမသို႔ ေျခခ်ေတာ့မည္ဟု ဗာတီကန္နန္းေတာ္ အသိုင္း အ၀ိုင္း က ေၾကညာလိုက္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္း ဘင္နဒစ္(၁၆)သည္ ၿဗိတိန္သို႔ ၂၀၁၀ခုႏွစ္
ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၾကြေရာက ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ သက္ေတာ္(၈၂)ႏွစ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ ရိုမန္ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာပိုင္ခ်ဳပ္ႀကီးသည္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္က ပုပ္ဂၽြန္ေပါလ္(၂) ၾကြေရာက္ၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္ေျမသို႔ ပထမဆံုး ျပန္လည္ၾကြေရာက္မည့္ ရဟန္းင္းႀကီးလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒြင္ ဘေရာင္းသည္ ဗာတီကန္သို႔ ၃ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ပန္ၾကားၿပီးေနာက္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ယခုကဲ့သို႔ အပူေဇာ္ခံ ၾကြေရာက္ရန္ သေဘာတူညီ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္က ၾကြေရာက္ခဲ့သည့္ ပုပ္ဂၽြန္ေပါလ္(၂)သည္ ၿဗိတိန္တြင္ ၆ရက္ၾကာ စံျမန္းသြားၿပီး အဂၤလန္၊ စေကာ့ တလန္ ႏွင့္ ေ၀လျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္သူအေျမာက္အျမားထံ အဖူးေမွ်ာ္ခံ ၾကြေရာက္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ၿဗိတိန္သို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ပုပ္ဂၽြန္ေပါလ္သည္ ေဖာက္ကလန္စ္ကၽြန္းစစ္ပြဲ ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ လုပ္ႀကံခံရ မည္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ရမလိုပင္ ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။ ယခုၾကြေရာက္မည့္ ပုပ္ဘင္နဒစ္(၁၆)သည္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ၿဗိတိန္ေျမသို႔ ၾကြေရာက္မည့္ ဒုတိယ ပုပ္ကိုယ္ေတာ္အျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ႏွင့္ ေ၀လရွိ ရိုမန္ကက္သလစ္ ေက်ာင္းေတာ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ဘာသာေရး အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Sep 27, 2009

ေမး/ေျဖ။ ။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္းတူးနဲ႕ ပတ္ပတ္ၿပီး အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒမွာ ဘယ္လိုျပဌါန္း ထားလဲဆိုတာ ေျဖၾကားေပး ေစလိုပါတယ္။


ေမး။ ။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္းတူးနဲ႕ ပတ္ပတ္ၿပီး အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒမွာ ဘယ္လိုျပဌါန္း ထားလဲဆိုတာ ေျဖၾကားေပး ေစလိုပါတယ္။

ေျဖ။ ။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွာ Canon Law လို႔ ေခၚတဲ့ အသင္ေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ(၁)မွ (၁၇၅၂)ထိ ရွိတဲ့ အနက္ ပုဒ္မ(၁၀၅၅)ကေန (၁၁၆၅) ထိ စုစုေပါင္း (၁၁)ခုကို လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္တူးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ျပဌာန္း ထားပါတယ္။ ပထဆံုးပုဒ္မ (၁၀၅၅)ရဲ႕ အပိုဒ္(၁)မွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္းအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို (Definition) ထားပါတယ္..."လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္းဆိုသည္မွာ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း ကတိသစၥာအားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးတစ္သက္တာ အပ္ႏွံၾကေသာ သတိုသမီးႏွင့္ သတိုးသားတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳရန္ အတြက္၎င္း၊ သားသမီးမ်ားေမြးဖြားၿပီး ဘက္စံုပညာေပးရန္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္၎င္း၊ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူၿပီးသူ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳသမီးတို႔ ျပဳလုပ္ၾကသည့္ ကတိသစၥာကို စကၠရမင္တူးအျဖစ္ သခင္ေယဇူး တင္ေျမွာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ "သမၼာက်မ္းစာမွာေတာ့ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္တူးရဲ႕ ထာ၀ရတည္ၿမဲျခင္း သတို႔သမီးနဲ႔ သတို႔သားတို႔ရဲ႕ အျပန္အလွန္ ေလးစားျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ ကြာရွင္းခြင့္မျပဳျခင္း သတို႔သမီးနဲ႕သတို႔သားတို႔ရဲ႕ အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ ကြာရွင္းခြင့္မျပဳျခင္းစတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို သံလူကား ၁၆း၁၈၊ သံမာကု ၁၀း၁-၁၂၊ သံမာေတဦး ၅း၃၂၊ ၁၉း၃-၁၂၊ ပ-ေကာ ၇း၁-၁၆နဲ႕ ဧဖက္ ၅း၂၁-၃၃တို႔မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (Ends) ကေတာ့ သားသမီး ရတနာေမြးဖြားရန္ (ကမၻာ၁း၂၈)၊ သားသမီးမ်ားကို ဘက္စံုပညာေပးရန္ (F.V.J.10) နဲ႕ ဇနီးေမာင္ႏွံအျပန္အလွန္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳရန္ (ကမၻာ ၂း၁၈) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကၠရမင္တူးရဲ႕ ဂုဏ္သတၱိ (Properties) ႏွစ္ခုလာေတာ့ တစ္လံုးတစ္၀တည္း ျဖစ္ျခင္း (hnity) (ကမၻာ ၂း၂၄)နဲ႕ မၿပိဳကြဲမပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း (လု ၁၆း၁၈၊ မာကု ၁၀း၉-၂၊ မာေတ ၅း၃၂၊ ၁၉း၉)တို႔ပါပဲ။ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္တုူးတစ္ခု တရား၀င္ ထေျမာက္ေအာင္ ျမင္ဖို႔ရာ အဓိကအခ်က္ (၃)ခ်က္ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ အတားအဆီး မရွိျခင္း၊ အျပည့္အ၀ ၀န္ခံကတိျပဳႏိုင္ျခင္းနဲ႕ အသင္းေတာ္က သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ပံုစံအတိုင္း လက္ထပ္ပြဲ က်င္းပျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

စကၠရမင္တူးကို အထမေျမာက္ မေအာင္ျမင္ေစႏိုင္တဲ့ အတားအဆီး (၁၂)ခု ရွိပါတယ္။ တစ္ခုခ်င္းေဖာ္ျပရမယ္ ဆိုရင္
၁။ အသက္မျပည့္ျခင္း
အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုးမွာေတာ့ မိန္းခေလးဟာ အနည္းဆံုး (၁၄)ႏွစ္၊ ေယာက်္ားေလးက(၁၆)ႏွစ္ ရွိရမယ္လို႔ ျပဌာန္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လာေတာ့ မ( ၁၆)ႏွစ္နဲ႕ က်ား(၁၈)ႏွစ္လို႔ တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
၂။ သားသမီးမရႏိုင္ျခင္း အရပ္သံုးစကားနဲ႕ ေျပာရရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသားပန္းေသ/ၫႈိးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး ၿမံဳျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။
၃။ ယခင္က လက္ထပ္ျခင္း တည္ဆဲရွိျခင္း ယခင္အိမ္ေထာင္ဖက္ သက္ရွိ ထင္ရွားရွိေနေသးသ၍ ဒီစကၠရမင္တူး တျခားသူတစ္ဦးဦးနဲ႕ ခံယူခြင့္ မရွိပါဘူး။
၄။ ဘာသာကြဲလက္ထပ္ျခင္း ကက္သလစ္မ်ားဟာ ဘာသာမတူသူေတြနဲ႕ လက္ထပ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာကြဲ လက္ထပ္လိုသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္ထံမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ (Dispensation() ေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
၅။ သိကၡာခံယူထားျခင္း ဦးပဇင္းႀကီး၊ ရဟန္း၊ ဆရာေတာ္စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ တစ္သက္တာ ျဖဴစင္ျခင္း ပါရမီကို ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာပါ့မယ္လို႔ ကတိသစၥျပဳထားတဲ့အတြက္ လက္ထပ္ခြင့္ မရွိပါဘူး။
၆။ ရာသက္ပန္ ကတိသစၥာျပဳထားျခင္း ကိုရင္ႀကီးမ်ားနဲ႕ သီလရွင္မ်ားလည္း ထိုနည္းတူပါပဲ။ တစ္သက္သစၥာမျပဳမီ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ ယာယီကတိသစၥာျပဳ ထားၾကတဲ့ သူေတာ္စင္မ်ားကို မဆိုလိုပါဘူး။
၇။ အၾကမ္းဖက္ျခင္း အတင္အဓမၼအက်ပ္ကိုင္ၿပီး လက္ထပ္ျခင္းဟာ တရားမ၀င္ပါဘူး။
၈။ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း "သူ႕မယားလိုခ်င္ သူ႕လင္လွံနဲ႕ထိုး" ဆိုတာမ်ိဳး၊ ေဖာက္ျပန္လိုသူ ႏွစ္ဦးပူးေပါင္းၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား (သို႕) က်န္အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေသေၾကာင္း ႀကံစည္ျခင္းမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါတယ္။
၉။ ေသြးေတာ္စပ္ျခင္း ဘင္၊ ဘီ၊ ေဘး၊ ဘိုး၊ မိဘ၊ သားသမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္၊ တီ၊ တြတ္ေတာ္စပ္သူမ်ားဟာ လံုး၀လက္ထပ္ခြင့္မရွိပါဘူး (၀တ္ျပဳ ၁၈း၁-၃၀၊ ပ-ေကာ ၅း၁-၈)။ လက္ထပ္ခြင့္ မရွိတဲ့ အျခားေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း မ်ားကေတာ့ ေမာင္ႏွမ၊ တူ၀ရီးနဲ႕ တစ္၀မ္းကြဲမ်ားပါပဲ။ တူ၀ရီးထက္ တစ္၀မ္းကြဲ ထက္ပို ေ၀းမွသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ မလိုဘဲ လက္ထပ္ႏိုင္ပါတယ္။
၁၀။ ေခြၽးေတာ္စပ္ျခင္း ေယာကၡမနဲ႕ ေခြၽးမ/သမက္၊ ခဲအိုနဲ႕ခယ္မ၊ မရီးမတ္ လက္ထပ္ခြင့္မရွိပါဘူး။
၁၁။ တရားမ၀င္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္ျခင္း လက္မထပ္ဘဲ အတူေနသူမ်ားကို ဘာသာတရားနဲ႕ ညီညႊတ္ဖို႔ရာ အသင္းေတာ္က အၿမဲ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စကၠရမင္တူးကုိ အတူေနေနသူနဲ႕ ခံယူတာ မဟုတ္ဘဲ အဲဒီသူရဲ႕မိဘ၊ သားသမီး၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတစ္ဦးဦးနဲ႕ ခံယူမွာ ဆိုရင္ေတာ့ လံုး၀ခြင့္မျပဳပါဘူး။
၁၂။ တရား၀င္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္ျခင္း တရား၀င္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ ေမြးစားထားတယ္ဆိုရင္ ေမြးစားမိဘနဲ႕ ေမြးစားသား သမီး၊ ေမြးစား ေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္း လက္ထပ္ခြင့္မရွိပါဘူး။

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမွာ သတို႔သမီးနဲ႔ သတို႔သားဟာ အျပန္အလွန္ ကတိသစၥာျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဒီစကၠရမင္တူးကို က်င္းပသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလိုအျပည့္အ၀ ၀န္ခံကတိ သစၥာဖလွယ္ျခင္းကို ထိခိုက္ေစတဲ့ မျပည့္စံုေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုခုရွိခဲ့ရင္ စကၠရမင္း အထမေျမာက္ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။

ဒီလို ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့

၁။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိျခင္း ဥပမာ။ က်ပ္မျပည့္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး အလြန္က်ဆင္းေနျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲထားျခင္း
၂။ မသိနားမလည္ျခင္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို လံုး၀မသိနားမလည္ျခင္း၊ လက္ထပ္ၿပီး ေနာက္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ မိခင္၊ ဖခင္တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကို လံုး၀ မသိနားမလည္ျခင္း
၃။ လိမ္ညာခံရျခင္း ဥပမာ။ လြတ္လပ္သူဟု ယံုၾကည္၍ လက္ထပ္မိျခင္း၊ ေဆြမ်ဳိး ေတာ္မွန္းမသိ၍ လက္ထပ္မိျခင္း
၄။ လိမ္ညာဖံုးကြယ္ထားျခင္း ဥပမာ။ မိမိရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဆိုး၀ါးေသာ ကူးစက္ေရာဂါရွိေနေၾကာင္းကို လိမ္ညာ ဖံုးကြယ္ထားျခင္း
၅။ အဓမၼအက်ပ္ကိုင္ျခင္း စိတ္ုပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းကို ဖိအားေပး၍ လက္ထပ္ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။

ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္က ဒီစကၠရမင္တူးကို ဘုရားေရွ႕၊ ရဟန္းနဲ႔ လူထုပရိတ္သတ္ေရွ႕မွာ ခံယူ က်င္းပေစ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ေက်ာင္းထုိင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး အျပင္ လူ႐ုိေသ ရွင္႐ိုေသတဲ့ ဘာသာတူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးနဲ႕ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးတို႔ပါ အသိသက္ေသအျဖစ္ ပါ၀င္ၾကရပါတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒမွာ သတို႔သမီး ေနထိုင္တဲ့ အုပ္စုက ဘုရားေက်ာင္းမွာ လက္ထပ္ရမယ္လို႔ ျပဌာန္းမထားပါဘူး။ သတို႔သမီးနဲ႕ သတို႔သားဟာ မိမိတို႔ရဲဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို တရား၀င္ ဇနီး/ခင္ပြန္းအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ရန္ အလို ရွိေၾကာင္း၊ ရာသက္ပန္ ခ်စ္ခင္ ေလးစားႏိုင္ရန္၊ မရွိအတူ ရွိအတူ၊ ေအးအတူ ပူအမွ်၊ က်န္းမာသည္ျဖစ္ေစ၊ မက်န္းမာသည္ ျဖစ္ေစ သစၥာရွိရွိ ေပါင္းသင္းပါမည္ဟု လူသိရွင္ၾကား အျပန္အလွန္ ၀န္ခံကတိျပဳ ၾကရပါတယ္။ ဒီကတိဟာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္တူးရဲ႕ အဓိက အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ပါပဲ။ ၀ိနည္းအတိုင္း လက္ထပ္ၿပီးတဲ့အခါ လက္ထပ္တဲ့ ေန႔ရက္၊ ေနရာ၊ ႏွစ္ဖက္မိဘ အမည္မ်ား ေရးသြင္းၿပီး ကာယံရွင္ႏွစ္ဦး၊ အသိတက္ေသ ႏွစ္ဦးနဲ႕ လက္ထပ္ေပးတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတို႔က မွတ္တမ္းစာအုပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးၾကပါတယ္။

အမိအသင္းေတာ္က ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို "ေဆးေၾကာျခင္းခံ ယူထားေသာ ခရစ္ယာန္ မဟုတ္သူ"
အျခား ဘာသာ၀င္တစ္ဦးနဲ႕ ဘာသာကြဲ လက္ထပ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါဘူး။ ဒီလိုဘာသာကြဲ လက္ထပ္ျခင္းမ်ိဳးမွာ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္ရဲ႕ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူလိုတယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါ အခ်က္(၃)ခ်က္နဲ႔ ျပည့္စံုရပါမယ္။

၁။ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္တဲ့သူက မိမိရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို ထိခိုက္ေစမယ့္ အႏၲရာယ္ကို ဖယ္ရွားဖို႔ အဆင့္သင့္ရွိေၾကာင္း၊ ရရွိလာမယ့္ သားသမီး အားလံုးကို ေဆးေၾကာျခင္း ခံေစၿပီး ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွာသာ ရွင္သန္ ႀကီးျပင္းေစဖို႔ရာ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားလုပ္ ေဆာင္ပါမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ႐ိုးသားစြာနဲ႔ ၀န္ခံ ကတိျပဳရမယ္။
၂။ ကက္သလစ္ျဖစ္သူက မိမိဟာ ဒီကတိ၀န္ခံခ်က္ေတြ ျပဳရမွာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ဘာသာကြဲျဖစ္သူကိုလည္း အသိေပးရမယ္။ ဒါမွသာ ဘာသာကဲြျဖစ္ သူအေနနဲ႕ ကက္သလစ္ျဖစ္သူရဲ႕ ကတိ၀န္ခံခ်က္နဲ႕ ၀တၱရားေတြကို အေလးထားမွာ ျဖစ္တယ္။
၃။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ေတြကို ဘာသာတူကျဖစ္ေစ၊ ဘာသာကြဲကျဖစ္ေစ၊ လံုး၀ဖ်က္ ဆီးပိုင္ခြင့္ မရွိဘူးဆိုတာ ႏွစ္ဦးစလံုးကို လမ္းညႊန္သြန္သင္ေပးရမယ္။

သတိထားရမယ့္အခ်က္ေတြကေတာ့ မွတ္ခ်က္
၁။ ကက္သလစ္ဘာသာႏွင့္ အျခားဂိုဏ္းကြဲမ်ားတို႔၏ ဘာသာ ေရးထံုးစံတို႔ကို ေရာေႏွာၿပီး ထိမ္းျမားျခင္း မဂၤလာအခမ္းအနားကို ကက္သလစ္အသင္းေတာ္က လံုး၀ခြင့္မျပဳပါ။
၂။ ကက္သလစ္ဘာသာ က်င့္ထံုးႏွင့္အညီ လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီး ေနာက္ အျခားဂိုဏ္းမ်ား၏ ဘာသာေရး က်င့္ထံုးအတိုင္း ထပ္ဆင့္၍ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို အသင္းေတာ္က ခြင့္မျပဳပါ။
၃။ သို႔ေသာ္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ အတြင္း လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ အျခားေသာ ဘာသာ၏အႀကီးအကဲမ်ားထံ သြားေရာက္ ဂါရ၀ျပဳျခင္း၊ ႐ိုး႐ိုးေကာင္းႀကီးခံယူျခင္း သာလွ်င္ ခြင့္ျပဳပါသည္။

ဇနီးနဲ႕ခင္ပြန္းႏွစ္ဦးစလံုးရဲ႕တာ၀န္ေတြကေတာ့
- တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အျပန္အလွန္ သစၥာရွိဖို႔နဲ႕
- ဘုရားသခင္ေပးသနားတဲ့ သားသမီးေတြရဲ႕ ၀ိညာဥ္ကာယ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားၾကဖို႔ ျဖစ္တယ္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္တူးရဲ႕ အဓိကအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကေတာ့
- ေစာင္မျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ တိုးပြားျခင္း၊
- လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ပဋိညာဥ္မၿပိဳကြဲေရး၊
- ဇနီးနဲ႕ခင္ပြန္းၾကား အျပန္ အလွန္သစၥာထားႏိုင္ဖို႔၊ ေမတၲာပြားႏိုင္ဖို႔၊ သားသမီးေတြကို ေကြၽးေမြးျပဳစုႏိုင္ဖို႔၊ တျခားသူေတြ အထူးသျဖင့္ မိသားစု၀င္ေတြ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြေတြရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေရး တိုးတက္ေအာင္ အကူအညီေပးႏိုင္ဖို႔ စတာေတြအတြက္ ဘုရားသခင္က အထူး တလည္ခြန္အားေပး ကူညီျခင္း တို႕ပဲျဖစ္တယ္။


ခံပြင့္

ေမေမ့ထံသို႔ တိတ္တခိုးရင္ဖြင့္သံ


ေမေမ့ထံသို႔ တိတ္တခိုးရင္ဖြင့္သံ


မနက္မိုးလင္းတာနဲ႕ ဘုရားေက်ာင္းက ေခါင္းေလာင္းသံကို ၾကားရပါတယ္။ ဒီေန႔ အသင္းေတာ္က သတ္မွတ္ ေပးထားတဲ့ (တနဂၤေႏြ) ဥပုသ္ေန႔ပဲ မဟုတ္ပါလား။ စိတ္ထဲက ေတြေ၀မေနဘဲ အိပ္ယာက ထၿပီး သြားတိုက္၊ မ်က္ႏွာသစ္၊ အ၀တ္လဲၿပီး ဘုရားေက်ာင္းကို သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ရပါေတာ့တယ္။ သမီးတို႔ မိသားစုမွာ ေဖေဖဟာ ဘာသာျခား တစ္ဦးပါ။ ေဖေဖ့ကိုေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းသြားဖို႔ မေခၚမိဘူး။ သမီးအာ႐ုံထဲမွာ ေမေမကို သတိရလိုက္မိတယ္ ဆိုရင္ပဲ "ေမေမေရ ဒီေန႔တနဂၤေႏြေန႔ေလ ဘုရားေက်ာင္းသြား ရေအာင္ေနာ္"လို႔ ေမေမ့ကို ေျပာလိုက္ေတာ့ "သမီးေလးပဲ သြားလိုက္ပါ။ ေမေမ တို႔က အရမ္းအလုပ္႐ႈပ္တယ္။ သမီးက အလုပ္မရွိဘူး"တဲ့။ သမီးတို႔ မိသားစုက ေမေမ့ၾသဇာေအာက္မွာ ေနၾကရေတာ့ ႏွစ္ခါမေျပာရဲဘူး။ သမီး အရမ္း၀မ္းနည္း သြားမိတယ္။ "တနဂၤေႏြႏွင့္ ဘာသာ၀တၲရားပြဲေန႔တို႔၌ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို နာယူကုန္ေလာ့" ဆိုတဲ့ အသင္းေတာ္က်င့္၀တ္ကို ေမ့ကုန္ၿပီထင္တယ္။ ဘုရားကို ေမ့ေနၾကတယ္။ ေတြးရင္းနဲ႔ပဲ ဘုရားေက်ာင္းကို သြားရေတာ့တယ္။ ဒီလို တနဂၤေႏြေတြမ်ားေနၿပီေနာ္ ေမေမေရ။ ဘုရားေက်ာင္းေရာက္ေတာ့ သမီး သူငယ္ခ်င္းေတြက သူတို႔မိဘေတြရဲ႕ လက္ကိုတြဲၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္လာ ေနၾကတယ္။ ဘုရားေက်ာင္း တက္ေတာ့ အလွဴေငြထည့္ဖို႔ သူတို႔မိဘေတြဆီမွာ ေတာင္းၾကတယ္။ မိဘေတြက ပိုက္ဆံအိတ္ႀကီး ေတြဖြင့္ၿပီး ၿပံဳးၿပံဳးေပ်ာ္ေပ်ာ္ လႈိက္လႈိက္ လွဲလွဲ ေပးေနၾကတယ္။ သမီးကေတာ့ ဘယ္သူ႕ဆီမွာ ေတာင္းၿပီး အလွဴေငြထည့္ ၀င္ရမွာလဲ။ သူတို႔လိုပဲ ခ်စ္ေမေမနဲ႔ လက္တြဲၿပီး ဘုရားေက်ာင္းကို သြားခ်င္ လိုက္တာ။ ေၾသာ္..... ေမေမရယ္။

မိုင္အဲန္နီ (ေတာင္တြင္းႀကီး)

Sep 21, 2009

ထာ၀ရ ဥယ်ာဥ္မွဴးႀကီးကို ေက်းဇူးဆပ္တင္ ၾကပါစို႕


ထာ၀ရ ဥယ်ာဥ္မွဴးႀကီးကို ေက်းဇူးဆပ္တင္ ၾကပါစို႕

က်မအရမ္းႀကိဳက္တဲ့ ကဗ်ာ၊ ခြန္အားယူစရာေကာင္းတဲ့ ကဗ်ာေလး တစ္ပုဒ္ရွိတယ္။
ၾကာနဲ႔ေဗဒါ မတူတာက သဘာ၀ရဲ႕ အလွတစ္မ်ိဳးပဲ၊
က်ီးနဲ႕ဗ်ိဳင္းမတူ တာက သဘာ၀ရဲ႕အလွ တစ္မ်ိဳးပဲ၊
မင္းနဲ႕ ငါမတူတာက သဘာ၀ရဲ႕ အလွတစ္မ်ိဳးပဲ၊
ဒါေၾကာင့္ မင္းနဲ႕သူမ်ားအသြင္ျခားလို႕ အားမငယ္နဲ႕သူငယ္ခ်င္း၊
သူမ်ားလိုမစြမ္း၊ မတတ္ကြၽမ္းလို႔ ၀မ္းမနည္းနဲ႕သူငယ္ခ်င္း၊
မင္းမွာ သီးျခားပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့
ဘုရား အေမြ အစြမ္းအစေတြလည္း
သူတို႔ထဲမွာ သြားရွာေဖြလို႔ ေတြ႔မွာမဟုတ္ဘူး။
အရာ အားလံုး လူအားလံုးဟာ တူေနပါလွ်င္
ဖန္ဆင္းရွင္က အလွေလ်ာ့ပါးၿငီးေငြ႔ သြားမွာ သိခဲ့တာေၾကာင့္
တစ္ေယာက္ တစ္မ်ိဳး မ႐ိုးေလေအာင္
အေရာင္အဆင္း အရည္ အခ်င္းမ်ား
ခြဲျခားဖန္ဆင္း စီမံျခင္းပါ သူငယ္ခ်င္း"
ဆိုတဲ့ ကဗ်ာေလး ကို ဖတ္ဖူးခဲ့ပါတယ္။

ျဖဴ၊ နီ၊ ၀ါ၊ ျပာ အေရာင္မ်ိဳးစံု၊ အရြယ္မ်ိဳးစံုနဲ႕ ပန္းေပါင္းစံုဟာ ေလာက ကမၻာႀကီးရဲ႕ အလွကို ပိုမိုျပည့္စံုလွပ ေစၾကတယ္။ အေရာင္အေသြးစံုစြာနဲ႔ လွပေ၀ဆာေနၾကတဲ့ ပန္းေလးေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ရနံ ကိုယ္ပိုင္အလွနဲ႕ ကိုယ္စီ သီးျခားစြာ ကြဲျပားေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ ပန္းေလးေတြရဲ႕ ရနံဟာ ေမႊးႀကိဳင္လြန္းလွ သလို တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ သင္းပ်ံ႕တဲ့ ရနံေလးေတြနဲ႕ လူသားအားလံုးအတြက္ ေလထုက တဆင့္ စိတ္ၾကည္ႏူးမႈကို ေပးစြမ္းေနၾကတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရာင္အဆင္းေတြကြဲျပား ထံုသင္းရနံေတြျခားနား ေနေပမယ့္ ပန္းပြင့္ေလးေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ ရနံ ကိုယ္ပိုင္အလွေလးေတြကို ဘုရားသခင္ဟာ ပိုင္ဆုိင္ေစပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ သူဖန္ဆင္းထားတဲ့ အရာဟူသမွ်ကို သူေနရာတက်တည္ရွိ လွပေစပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ ပင္လယ္ႀကီးကို ေတြ႔ျမင္ၾကည့္လိုက္ပါ။ မုန္းတိုင္းထန္ခ်ိန္မွာ ဘယ္ေလာက္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းလဲ။ လႈိင္းတံပိုးေတြဟာ ေဘးမွာ ရွိေနတဲ့ ေတြ႕သမွ်အရာေတြကို ၀ါးမ်ိဳေတာ့မယ့္ ဟန္ေတြနဲ႕ ႀကိမ္း၀ါးေနတဲ့အသံေတြ၊ ဒီ္လိုအခ်ိန္မွာ ပင္လယ္ႀကီးဟာ ဘယ္လိုမွ မလွပႏိုင္တဲ့ အက်ည္းတန္လြန္းတယ္လို႔ က်မတို႕ မွတ္ယူၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ မုန္းတိုင္းေတြ ၿငိမ္သက္သြားခ်ိန္၊ ပင္လယ္ရဲ႕ ႀကိမ္း၀ါးသံေတြ ရပ္တန္႔သြားခ်ိန္မွာေတာ့ ပင္လယ္ျပင္ရဲ႕ အလွကို ရင္သပ္႐ႈေမာစြာနဲ႕ က်မတို႕ေတြ ခံစားၾကရမွာပါ။ ဘယ္အရာမွာမဆို အက်ည္းတန္မႈေတြသာ မဟုတ္ဘဲ လွပမႈေလးေတြ ကိုယ္စီရွိေနၾကပါတယ္။ က်မတို႔ေတြေရာ မိမိတို႔ပိုင္ ဆိုင္ထားၾကတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အလွတရားေလး ေတြကို ရွာေဖြသတိထားမိၾကရဲ႕လား။ ကိုယ္ရဲ႕ မ်က္ႏွာပံုကိုေတာ့ အားလံုးသတိ ထားမိၾကမွာပါ။ ငါ့ရဲ႕မ်က္ႏွာဟာ သူ႕လို မလွဘူး။ သူ႕ေလာက္မလွဘူး စသျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ညဥ္းတြားမိခဲ့ဖူးမွာပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ အလွတရားကို မေတြ႔တတ္ၾကဘူး။ ဘုရားက ငါ့ကို ဘယ္႐ုပ္မ်ိဳး ဖန္ဆင္းထားတာလဲ။ ဘာလို႔ ဒီလို႐ုပ္ဆိုးတာလဲ အလွတရားကို မေတြ႕ တတ္ၾကဘူး။ ဘုရားက ငါ့ကို ဘယ္႐ုပ္မ်ိဳး ဖန္ဆင္းထားတာလဲ။ ဘာလို႔ ဒီလို႐ုပ္ဆိုးတာလဲ စတဲ့အေတြးမ်ိဳးေတြ က်မတို႔စိတ္ထဲမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ေတြးေတာ ေနမိတတ္ပါတယ္။ မတင္းတိမ္း မေရာင့္ရဲတတ္တဲ့ စိတ္ေတြနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အလွကို မေတြ႔မိျဖစ္ၾကတယ္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာလွပဖို႔၊ ပိုၿပီး လွသထက္လွေစဖို႔အတြက္ လူေတြဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကိဳးစားျပဳျပင္ ၾကတယ္။ က်မ ပါအ၀င္လူအားလံုး လွခ်င္ၾကတယ္။ မိန္းကေလးမွ လွခ်င္တာလဲ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ အလွအပနဲ႕ ပတ္သက္လာရင္ ကိုယ္အတတ္ႏိုင္ဆံုး အတိုင္းတာနဲ႔ အလွပဆံုး ျဖစ္ေစၾကတယ္။ လွပေအာင္ ျပဳျပင္ေနထိုင္တာ ေကာင္းတဲ့ အရာတခုပါ။ ဒါေပမဲ့ က်မတို႕စဥ္းစားရမွာက မတည္ၿမဲႏိုင္တဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခႏၶာကိုပဲ လွပေစမွာလား။ ျပဳျပင္ေနမွာလား သူ႕ထက္ပိုလွေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားေနမွာလား။ က်မတို႕မွာ ခႏၶာနဲ႕ ၀ိညာဥ္ပူးတြဲ တည္ရွိေနတာပါ။ ေလာကီနဲ႕ ဆိုင္တဲ့ ခႏၶာရဲ႕ အလွကို ျပဳျပင္ေနၾကသလို ေလာကုတၱရာနဲ႕ဆိုင္တဲ့ ၀ိညာဥ္ရဲ႕ လွပမႈကိုလဲ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာခႏၶာအလွအတြက္ Beauty Paler ကို ႀကိဳးစားၿပီးသြားေန ၾကသလို က်မတို႕ရဲ႕ စိတ္၀ိညာဥ္လွပဖို႕ အတြက္ လွပမႈေတြနဲ႕ မြမ္းမံတန္ဆာဆင္ ေပးမဲ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဗိမၼာန္ေတာ္ကို သြားဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။ ဘယ္အရာမွာမဆို ကိုယ္လိုခ်င္တာ တစ္ခု ရဖို႔အတြက္ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ တစ္ခုခုကိုေတာ့ ရင္းႏွီးလုပ္ရတာပါပဲ။ အခုေခတ္စား ေနတဲ့ ဆံပင္အေျဖာင့္ ဆြဲတယ္ဆိုပါစို႔ လွပတဲ့ ဆံပင္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ေလးရဖို႔အတြက္ ကိုယ္တိုင္ဒါမွမဟုတ္ မိဘက ႀကိဳးစားပမ္းစား ရွာေဖြလို႔ ရထားတဲ့ပိုက္ဆံေတြကို အရင္းႏွီးလုပ္လိုက္ရတာပဲ မဟုတ္လား။ က်မတို႕ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ ဘ၀အသက္တာဟာ တစ္ေန႔ေသာအခါ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံမွာ ထာ၀ရဘုန္းစည္းစိမ္ကို ခံစားရဖို႔ပဲေလ။ ဒီလိုတန္ဖိုးႀကီးမား လွတဲ့ ထာ၀ရသုခဘံုကို စံစားရဖို႔ ဆိုရင္ ထိုက္သင့္တဲ့ ရင္းႏွီးမႈေတာ့ ေပးရမွာပါ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္ေနရာမ်ိဳးေတြမွာ ရွိေနတတ္တယ္ဆိုတာ သိထားမွသာ က်မတို႔ ခရစ္ေတာ္ရွိရာကို ေျဖာင့္တန္းစြာ သြားႏိုင္မွာပါ။ ခရစ္ေတာ္ဟာသူ႕ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္းကို လူသားအားလံုးအတြက္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူတစ္ဦးဆီကိုေတာ့ သူနဲ႕အတူ ဒုကၡစရိယာလမ္းကို မွ်ေ၀ခံထမ္းဖို႕ကို လိုလားေတာင့္တခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းကို ဘယ္လိုပဲ ခင္းေပးခဲ့၊ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါေစ မိမိကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ေလွ်ာက္လွမ္းပါမွ ထာ၀ရ သုခဘံုကို အေရာက္လွမ္းႏိုင္မွာပါ။ ထာ၀ရဘုရားဟာ ေကာင္းတဲ့ သူအေပၚမွာေရာ မေကာင္းတဲ့သူ အေပၚ မွာပါ သူ႕ရဲ႕ မိုးကို ရြာသြန္းေစပါတယ္။ မိုးေရကို လုိခ်င္ရင္ မိုးရြာခ်ိန္မွာ ကိုယ္တိုင္ ခံယူပါမွ မိုးေရရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ မိမိရဲ႕ စိတ္ႏွလံုး၀ိညာဥ္ကို လွပေစဖို႔ ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးဖို႔ အင္အားေတြ လိုေနရင္ အလွဖန္တီးရွင္ ခရစ္ေတာ္ရွိေနပါတယ္။ ႏွလံုးသားမာေက်ာသူေတြ၊ မျပည့္၀မႈေတြနဲ႕ အက်ည္းတန္ေနတဲ့ က်မတို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားေတြကို လွပေအာင္ ျပဳျပင္ေပးမဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အလွျပဳျပင္ေရးသင္တန္းရွိပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အလွဆင္သင္တန္းကို တက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳး၊ ပညာအရည္ အခ်င္း၊ ဓနဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လွပမႈေတြ ဘာတခုမွ ကန္႔သတ္မႈမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ယံုၾကည္မႈ တစ္ခုေတာ့ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ လွပမႈေလးေတြကို ဘုရား သခင္က အားလံုးကို ေပးထားပါတယ္။ အားလံုးျပည့္စံုေနသူဆိုတာ ေလာကမွာ မရွိသလို ေကာင္းတာေလးတစ္ခုမွ မရွိတဲ့ သူဆိုတာလဲ ေလာကမွာ မရွိပါဘူး။ သင့္မွာ ေရာ က်မမွာပါ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အၿပံဳးေလးေတြကို ဘုရားသခင္ေပးထားပါတယ္။ ဒီအၿပံဳးေလးဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ႐ိုးအီမသြားႏိုင္ပါဘူး။ သင္ၿပံဳးေနပါ၊ ဘယ္သူက သင့္ကို အ႐ုပ္ဆိုးတယ္ေျပာ မလဲ။ အၿပံဳးဆိုတာ ႏွလံုးသာကလာတဲ့ အခ်က္မရွိပါဘူးလို႔ ဘယ္သူေျပာဦးမလဲ သင့္ကိုယ္သင့္ေရာ ေျပာႏို္င္ဦးမလား။

ကိုယ္က သူမ်ားလိုမလွလို႔၊ သူမ်ားတက္တဲ့ ပညာကို ကိုယ္က မတတ္လို႔ စိတ္ဓါတ္က် ၀မ္းနည္းေနခ်ိန္မွာ ဒီကဗ်ာေလးနဲ႕ က်မတို႔တေတြ ျပန္လည္သံုးသပ္ ခြန္အားယူသင့္ပါတယ္။ သူမ်ားက အင္ဂ်င္နီယာေတြပဲဆိုရင္လဲ ေလာကႀကီးက ၿပီးျပည့္စံုသြားမွာလား၊ ေလာကကို ျပည့္စံုစြာ လွပေစဖို႔ ဘုရားသခင္က အကြက္က်က် စီမံေပးၿပီးသားပါ။ က်မတို႔ အေနနဲ႔ ဘုရားက ကိုယ့္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးထားတဲ့ လမ္းအတိုင္းေလးပဲ လမ္းလြဲမသြားေအာင္၊ ႐ိုင္လဲမသြားေအာင္ အလိုက္သင့္ ထိန္းသြားရမွာပါ။ ပန္းေရာင္ စံုပြင့္ဖူးေနတဲ့ပန္းဥယ်ာဥ္ကို ျမင္လို၊ ပိုင္ဆိုင္လိုရင္ ဥယ်ာဥ္မႈးပ်ိဳးပင္၊ ေျမၾသဇာ အားလံုး တူညီစြာ ေကာင္းမြန္ရပါမယ္။ ဒါမွသာ ပန္းတို႔ရဲ႕ ရနံ႕ဟာ ေန႔ေရာညပါ ထံုးသင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာမွာလဲ က်မတို႔ေတြ လမ္းမွားမေရာက္ေအာင္၊ အနာဂတ္ဘ၀ လွပစိုေျပႏိုင္ေအာင္၊ လူေတာ္လူေတာင္းေတြ ျဖစ္လာ ႏိုင္ေအာင္လမ္းျပေပးမဲ့ ခရစ္ေတာ္ ရွိေနၿပီပဲ။ က်မတို႔ အေနနဲ႕ ဘာမ်ားလိုအပ္ ေသးလဲ။

ကမၻာမိုးေျမကိုဖန္ဆင္းေပးတဲ့ ခမည္းေတာ္ဘုရား၊ ဖန္ဆင္းခံသတၱ၀ါေတြကို လမ္းေကာင္းျပၾကည့္႐ႈေပးတဲ့ သားေတာ္၊ အဆိုးနဲ႕အေကာင္းကို ခြဲျခား ႏိုင္ေအာင္၊ အလင္းနဲ႕အေမွာင္ကို မီးေမာင္းထိုးျပေပးတဲ့ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ပုဂိၢဳလ္သံုးပါးဟာလည္း ဥယ်ာဥ္ထဲက ပန္းကေလးေတြရဲ႕ ပိုင္ရွင္ ဥယ်ာဥ္မွဴးႀကီးလိုပါပဲ။ သူတို႕ရဲ႕ ပန္းေလးေတြကို တေန႕ေသာအခါ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ဘုရားပန္းေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပး ေနပါတယ္။ အဖဘုရားသခင္ဟာ ပိုင္ဆိုင္ သင့္တဲ့အလွတရားေတြကို ကိုယ္စီေပးအပ္ ထားပါရက္နဲ႕ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ အလွတရား၊ အစြမ္းအစေတြနဲ႕ မေရာင့္ရဲ မတင္းတိမ္ႏိုင္ပဲ သူမ်ားနဲ႕ယွဥ္လို႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေနမယ္ဆိုရင္ ဖန္ဆင္းရွင္က ဘယ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႕ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႕ ကိုယ္စီပိုင္ဆုိင္ထားၾကတဲ့ အလွတရားေတြကို အေရာင္လဲ့လာေအာင္၊ တန္ဖိုးရွိလာ ေအာင္၊ တေန႕ေသာအခါ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ဘုရးသခင္ကို ဆက္ကပ္ႏိုင္မယ့္ ျဖဴစင္တဲ့ ပန္းကေလးျဖစ္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကို ျပဳျပင္ဖန္တီးရင္း ကြၽန္မတို႕ရဲ႕ ထာ၀ရဥယ်ာဥ္မွဴးႀကီးကို ေက်းဇူးဆပ္တင္ၾကပါစို႕။ ေနာင္တမလြန္ေကာင္းကင္ႏွင့္ ဆိုင္ရာ စိတ္၀ိညာဥ္ကိုလည္း လွသထက္လွ ေအာင္ ျပဳျပင္ဖန္တီးရင္း စစ္မွန္တဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ျဖစ္တဲ့ ထာ၀ရသုခဘံုကိုအေရာက္ လွမ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါစို႕။

ႏွင္း (နဘတ္)

Sep 19, 2009

God on the mountain


God on the mountainGOD ON THE MOUNTAIN

Life Is Easy, When Your Up On The Mountain
and You've Got Peace Of Mind
like You've Never Known
but Then Things Change And Your Down In The Valley
don't Lose Hope For Your Never Alone

[Chorus]

for The God On The Mountain Is Still God In The Valley
when Things Go Wrong He'll Make Them Right
and The God Of The Good Times, Is Still God Of The Bad Times
and The God Of The Day Is Still God Of The Night

v. 2

you Talk Of Faith When Your Up On The Mountain
oh, But The Talk Comes So Easy
when Life's At Its Best
but Its Down In The Valley Of Trials And Temptations
that's Where Faith Is Really Put To The Test

Repeat Chorus 2 Times And Then:

and The God Of The Day Is Still God Of The Night

Sep 15, 2009

ေရနက္ရာသို႔ေရြ႕ေလာ့

ေရနက္ရာသို႔ေရြ႕ေလာ့

အတိတ္ကို ေက်းဇူးတင္ျခင္းမ်ား စြာျဖင့္ သတိရၾကရန္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ဤသို႕ျပဳျခင္း သည္ ခရစ္ေတာ္ေယဇူး၌ သင္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ျဖစ္သည္ (၁သက္ ၅း၁၈)။
နာဇရက္ ေက်ာင္းေတာ္၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ Duc in Altum "ေရနက္ရာ သို႕ေရႊ႕ေလာ" ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ ဂ်ဴဗလီႏွစ္အၿပီး ၂၀၀၁ခုႏွစ္ New Millennium စာေစာင္တြင္ အသင္းေတာ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ကို Duc in Altum ဟု ေပးၿပီး ဘုရားမိသားစု၀င္ အားလံုးကုိ ဖိတ္ေခၚထားေပသည္။ ေရနက္ရာသို႕ ေရႊ႕ရန္ လိုက္နာရန္လိုအပ္ ေသာအခ်က္သံုးခ်က္မွာ
၁) အတိတ္ကို ေက်းဇူးတင္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ သတိရၾကရန္၊
၂) ယၡဳပစၥဳပၸန္ကုိ ၀မ္းသာအားရ စိတ္အား ထက္သန္စြာျဖင့္ ေနထိုင္ရန္၊
၃) အနာဂါတ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္သည္။

၁။ အတိတ္ကို ေက်းဇူးတင္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ သတိရၾကရန္ အိုထာ၀ရဘုရားသခင္ အကြၽႏု္ပ္ သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ မဟာေမတၱာေတာ္ကုိ ကာလအဆက္ဆက္သီဆို ခ်ီးမြမ္းပါမည္ (ဆာလံ ၈၉း၁)။ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ကိုယ္ေတာ္၏ ဂ႐ုဏာေမတၱာေတာ္သည္ အစဥ္ထာ၀ရ တည္ေတာ္မူ၏ (ဆာလံ ၁၁၈း၁)။ "သင္သည္ ေက်းဇူးတင္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့လွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရရန္ကို လည္း ေမ့ေလ်ာ့လိုက္ပါ" ဟု ဆို႐ုိးစကား တစ္ခုရွိပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကို စိတ္ေစတနာမွန္ကန္စြာျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္လို အပ္ေပသည္။ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုျခင္းမျပဳေသာ ေက်းဇူးတင္ျခင္းသည္ မည္သူ႕ အတြက္မွ် အသံုးမ၀င္ပါ။ အခ်ည္းႏွီးသက္ သက္သာျဖစ္သည္။ သင္၏ ႏွလံုးသည္ မွန္မွန္ခုန္ေနသကဲ့သို႕ သင္၏ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ေသာ စိတ္သည္လည္း မွန္မွန္ျဖစ္ေပၚေနရမည္။ ေက်းဇူးတင္ တတ္ေသာ သူသည္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ သူျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ သူသည္ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာသူျဖစ္သည္။ အစစအရာရာ အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ "ငါဟိုတုန္းက ဟိုလိုျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေကာင္းမည္။}" "ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္"၊ "ကိုယ္ကအသံုးမက်လို႕" စသည့္ ေမ်ာက္စိတ္မ်ားကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရမည္။ မည္သူ႕ကိုမွ် အျပစ္မတင္ဘဲ အားလံုးကုိ ခြင့္လႊတ္ရမည္။ မိမိကိုယ္ကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ရမည္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ရရွိသည္။ ေက်းဇူးတင္ ေသာစိတ္ဓါတ္၊ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာစိတ္ ဓါတ္သည္ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာ သည္မဟုတ္။ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္လိုအပ္ သည္။ ေက်းဇူးတင္ေသာ စိတ္ဓါတ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလွ်င္ အံ့ၾသစရာေကာင္း ေသာရလဒ္မ်ားကို သင္ရိတ္သိမ္းရလိမ့္မည္။

၂) ယၡဳပစၥဳပၸန္ကုိ ၀မ္းသာအားရစိတ္အား ထက္သန္စြာျဖင့္ေနထိုင္ရန္ ေရနက္ရာသို႕ ေရႊ႕ရန္အတြက္ ဒုတိယလိုအပ္ေသာ အခ်က္မွာ ယၡဳပစၥဳပၸန္ ကာလ၊ လက္ရွိအခ်ိန္ကာလကို စိတ္အား ထက္သန္စြာျဖင့္ အားရပါးရ ၿမိန္ၿမိန္ယွက္ယွက္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း enthusiastic ဆိုသည္မွာ ဂရိစကားလံုး enthuos "ဘုရား ႏွင့္ ေပါင္းစည္းအသင္၀င္ေနျခင္း" ကို ေခၚသည္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အတိတ္ကုိ စၿမံဳးျပန္၍ ေနာင္တရေနတတ္သည္။ အနာဂတ္ကုိ ေတြးၿပီး စိတ္ပူပန္ေန တတ္ၾကသည္။ သူတို႕၏ စြမ္းအားမ်ားသည္ အတိတ္ကာလႏွင့္၊ အနာဂတ္ကာလတြင္ ပိတ္ဆို႕၍ ေနတတ္သည္။ ယၡဳလက္ရွိအေျခ အေန၊ လက္ရွိဘ၀သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ဖန္တီးေသာ ေန႕ရက္ ျဖစ္သည္။ ဒီေန႕ဒီဘ၀ကုိ အားရေနရမည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ယေန႕၊ ယခုကာလတြင္ ၀မ္းသာအားရ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေနထိုင္ရန္ ရည္ညႊန္းလွ်က္ ေတာင္ေပၚ ေဒသနာ (မာေတဦး ၆း၂၄-၃၄) တြင္ ေကာင္းကင္ငွက္မ်ားကို ၾကည့္၊ ေတာႏွင္း ပန္းပင္မ်ားကိုၾကည့္၊ မနက္ျဖန္ အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း မရွိၾကႏွင့္ မနက္ျဖန္ေန႕သည္ မိမိအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္လိမ့္မည္ဟု မိန္႕ၾကားခဲ့သည္။ ဗုဒၶေဂါဓမကလည္း ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္း၏ လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ အတိတ္ကာလအတြက္ မငိုေကးႏွင့္ အနာဂတ္ကာလအတြက္လည္း မစိုးရိမ္ႏွင့္ သို႕ေသာ္ ယၡဳလက္ရွိ အခ်ိန္ကို ပညာသတိရွိစြာ စိတ္ပါလက္ပါ စိတ္အားထက္သန္စြာေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မိန္႕ၾကားခဲ့သည္။ ယၡဳလက္ရွိကာလကို မည္ကဲ့သို႕ ပညာသတိရွိစြာ စိတ္ပါလက္ပါ၊ စိတ္အား ထက္သန္စြာေနထိုင္မည္နည္း။

က) မိမိကိုယ္မိမိ သန္႔ရွင္းစြာေနထိုင္ရမည္။ ခႏၶာကိုယ္ကုိ သန္႔ရွင္းေအာင္၀တ္ဆင္ ေနထိုင္ရမည္။ မိမိအိမ္ကို သန္႕သန္႕ရွင္း ရွင္းထားရမည္။ ခႏၶာကိုယ္အိမ္ထက္ မိမိ၏ ၀ိညာဥ္ကိုလည္း အျပစ္ႏွင့္ကင္းရွင္း ေအာင္ထားရမည္။ အျပစ္ႏွင့္ ေနထုိင္လွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ စိတ္မခ်မ္းသာႏုိင္ပါ။ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ စြဲေနေသာ အျပစ္မ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕အား ထိခိုက္နစ္နာေစသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕အား ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းႏွင့္ ကင္းေ၀း ေစသည္။ စိတ္အားထက္သန္မႈ ကင္းမဲ့ေစ သည္ (ဆာလံ ၆၆း၁၈)တြင္ "ငါသည္ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ဒုစ႐ုိက္ကို ငဲ့ကြက္လွ်င္ ဘုရားရွင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မမူ" ဟု ဆိုထားေပသည္ (ေယာ႐ႈမွတ္စာ ၇) တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေယာ႐ႈအား စစ္ေအာင္ ႏိုင္ရန္ ကတိေပးထားေသာ္လည္း သူတို႕အထဲမွ အာခန္႕သည္ ခိုးမႈက်ဴးလြန္ ထားေသာေၾကာင့္ သူတို႕စစ္႐ံႈးၾကရသည္။ အာခန္သည္ သူ ခိုးထားေသာပစၥည္းမ်ား ကို ျပန္ေပးအပ္ၿပီး ၀န္ခံမွသာ သူတို႕စစ္ ေအာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ အျပစ္ကို တြယ္တာေနလွ်င္ စိမ္မခ်မ္းသာႏုိင္ပါ။ စိတ္ထဲမွာ အ႐ံံႈးျပေနသည္။ ဘုရားႏွင့္အ တူမရွိေသာေၾကာင့္ဘ၀မွာ အားရပါးရ စိတ္အားထက္သန္မႈမရွိေတာ့ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဘ၀မွာ အားရပါးရစိတ္အား ထက္သန္မႈမရွိေတာ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အျပစ္ ႏွင့္ ကင္းရွင္းေအာင္ေနရမည္။ တစ္ကိုယ္ ရည္သန္႕ရွင္းမႈရွိရမည္။ မိမိအိမ္ကို သန္႕ရွင္းရမည္း။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါသန္႕ရွင္း ေရးလုပ္႐ုံႏွင့္မၿပီး ႐ႈပ္တိုင္းျပန္ရွင္းရမည္။ မွားလွ်င္ျပင္ရမည္။ လဲလွ်င္ျပန္ထရမည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို ခ်စ္သည္။ အခြင့္လႊတ္သည္။ သန္႕သန္႔ရွင္းရွင္းထား ခ်င္သည္။ ျဖဴျဖဴစင္စင္ျမင္ခ်င္သည္။

ခ) ယၡဳလက္ရွိအခ်ိန္ကာလကို စိတ္အား ထက္သန္စြာ စိတ္ပါလက္ပါ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ဒုတိယ လုိအပ္ေသာ အခ်က္မွာ ခ်စ္ခင္ တတ္ပါ၊ ခ်စ္ပါ၊ ေမတၱာရွိပါ၊ ေနာက္ထပ္ ပို၍ ခ်စ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားပါ။ ခ်စ္တတ္ေသာ သူသည္ အခြင့္လႊတ္တတ္ေသာ သူျဖစ္ သည္။ ခ်စ္တတ္ေသာသူသည္ ဘုရားႏွင့္ အတူရွိေသာေၾကာင့္ ယၡဳလက္ရွိအခ်ိန္ ကာလကို စိတ္ပါလက္ပါ၊ အားရပါးရ စိတ္အားထက္သန္စြာေနထိုင္ႏိုင္ေသာ သူျဖစ္သည္။ ]]ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိေသာ သူသည္ဘုရားသခင္ထံမွ ေမြးဖြားျခင္းခံ၍ ဘုရားသခင္ကို သိ၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမရွိ ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ကို မသိေခ်။ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္။}} (၁ေယာ ၄း၇-၈)။ ထုိ႕ေၾကာင့္ မခ်စ္တတ္ေသာသူသည္ မည္သည့္အခါမွ် စိတ္ပါလက္ပါ စိတ္အား ထက္သန္မႈမရွိႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ဇနီး ကို ခ်စ္ပါ၊ သင့္ခင္ပြန္းကို ခ်စ္ပါ၊ သင္သား သမီးမ်ားကို ခ်စ္ပါ၊ သင္မိဘကို ခ်စ္ပါ၊ သင္ေယာကၡမကို ခ်စ္ပါ၊ သင္ႏွင့္နီးစပ္သူ မ်ားအားလံုးကုိ ခ်စ္ပါ။ ခ်စ္တတ္ေသာ သူမွာဘုရားသခင္ရွိေသာေၾကာင့္ ဘ၀ကို စိတ္ပါလက္ပါ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၃) အနာဂတ္ကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္
Duc in Altum ေရနက္ရာသို႔ ေရႊ႕ရန္လိုအပ္ေသာ တတိယအခ်က္မွာ အနက္ဂတ္ကာလကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္ျဖစ္သည္။ "ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္းျဖစ္ ေတာ္မူ၏။ ငါ၌လိုေလေသးမရွိျပည့္စံု၏" (ဆာလံ ၂၃း၁)။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အနာ ဂတ္ကာလအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာက္ လန္႔ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ဘာျဖစ္မည္ကို မသိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ ကာလကို မသိလွ်င္ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ ေသာဘုရားရွင္အားသိရန္ ယံုၾကည္စိတ္ ခ်ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ (ေဟဘေရဦး ၁၃း၈)တြင္ "ခရစ္ေတာ္ေယဇူးသည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလအစဥ္ အၿမဲမေျပာင္း မလဲတည္ရွိေတာ္မူ၏" ဟု ေရးသားထား သည္။ ဓမၼေဟာင္းေခတ္ ဒါ၀ိတ္ေရးသားခဲ့ ေသာ ဆာလံစာသားမ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ႏွင့္ခရစ္ေတာ္၏ ဆက္ဆံေရး ပုံစံျဖစ္ရ မည္။ "ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါ၌လိုေလေသးမရွိျပည့္စံု ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္အဖို႔ အလို႔ငွါ ငါ့အားလမ္းမုန္ကိုျပေတာ္မူ၏။ ေသျခင္း၏ အရိမ္လႊမ္းမိုးေသာ ခ်ိဳမ့္၀ွမ္းအတြင္း၌ ေလွ်ညပ္လွမ္ရေသာ္လည္း ေဘးအႏၲရယ္ကို မေၾကာက္ရြ႕ံပါ။ အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ လွံတံေတာ္ႏွင့္ ေတာင္ေ၀ွ႕ ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္ကို ႏွစ္သိမ့္မႈေပးပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္ရန္သူအေပါင္းတို႔ ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အကြၽႏ္ုပ္အဖို႕ စားပြဲကို တည္ခင္းေတာ္မူၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဦးေခါင္းကို ဆီႏွင့္ သြန္းေလာင္းေတာ္မူၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဖလားသည္လည္း ျပည့္လွ်ံလ်က္ရွိပါ၏။ ဤဆာလံတြင္ မည္သည့္စိုးရိမ္ စိတ္ပူပန္ေသာက၊ တစ္လံုးမွ်မပါရွိပါ။ လံုး၀ ယံုၾည္အားထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ သိုးထိန္းျဖစ္သည္။ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ေပးမည္။ ေက်းဇူးေတာ္၏ က႐ုဏာေတာ္ကို တစ္သက္လံုးခံစားရ မည္။ အားလံုး အေကာင္းပဲရရွိမည္ဟု ဆိုရာတြင္ ဘ၀တစ္ခုလံုး အဆင္ေျပမည္။ မေကာင္းတာ အဆင္မေျပတာ တစ္ခုမွ် မရွိ၊ ထမင္းေကာင္း၊ ဟင္းေကာင္း၊ အ၀တ္ အစားေကာင္း၊ ရာသီဥတုေကာင္းရမည္။ ယင္းကဲ့သို႕ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေကာင္း ျခင္းသည္ ေနာက္ကလိုက္ပါလာမည္။ ဘ၀မွအစစအရာရာျဖစ္သမွ်၊ စိန္ေခၚ သမွ်၊ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးစိတ္႐ႈပ္စရာ မ်ာမွ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျခင္းမ်ား ကို ျဖစ္ေစမည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းျဖစ္ သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ နာဇရက္ ေက်ာင္းေတာ္၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္
Duc in Altum "ေရနက္ရာသို႕ေရႊ႕ေလာ့" ျဖစ္၏။ သကၠရာဇ္၂၀၀၁ခုႏွစ္ရဟန္း မင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ေယာဟန္ေပါလူး ၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ အင္း၀ေခတ္လည္း Du in Altum ေရနက္ရာသို႕ ေရႊ႕ေလာ့ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေရနက္ရာသို႕ေရႊ႕ရန္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္သံုးခ်က္လို အပ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ဘ၀တြင္ ဤအခ်က္ သံုးခ်က္တိုင္း လိုက္နာက်င့္ေဆာက္ တည္ကာ ေရနက္ရာသို႕ေရႊ႕၍ ပိုက္ကြန္ကို ခ်ခဲ့လွ်င္ "သူတို႕သည္ အမိန္႕ေတာ္အတိုင္း ျပဳၾကေသာအခါမ်ားစြာေသာ ငါးတို႕ကို ဖမ္းမိသျဖင့္ပိုက္ကြန္မ်ား စုတ္ၿပဲ စျပဳေလ ၏" (လုကာ၅း၆)ဟု ေရးသားထားသည့္ အတိုင္း အကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ဘ၀သည္ ေအာင္ျမင္မည္။ ဆေလးရွင္း ဘ၀ ေအာင္ျမင္မည္။ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားခံစားရမည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ထာ၀ရဘုရား၏ က႐ုဏာေတာ္ကို အစဥ္အၿမဲသီခ်င္းဆိုပါ မည္ (ဆာလံ ၈၉း၁)။

၁၆.၂.၀၇ အနီးစခန္းနာဇရက္ ေက်ာင္းႏွစ္ (၅၀) ေရႊဂ်ဴဗလီမစၦားတရားတြင္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ဘိုမိန္႕ၾကားေသာ ၾသ၀ါဒကို ေဆာင္းပါးအျဖစ္ျပန္လည္တင္ျပပါသည္။
နာဇရက္ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦး

Sep 7, 2009

သားကိုရင္ထံသို႕ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ


သားကိုရင္ထံသို႕ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ


သားထံ အေဖစာေရး လိုက္ပါတယ္။ အေဖစာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွာ ဖတ္ဘူးတယ္။ အေဖကသားကို ဘယ္လို ဆံုးမသလဲဆိုေတာ့ သား မင္းအ႐ြယ္မွာ အာဗာဟန္လင္ကြန္းဟာ ေက်ာင္းတက္ဖို႔ရန္ (၁၀) မိုင္ခရီးကို ေန႔စဥ္ လမ္းေလွ်ာက္ရတယ္လို႔ ေျပာေတာ့၊ သားက ““အေဖ အေဖ႐ြယ္မွာဆိုရင္ အာဗရာဟန္ လင္ကြန္းက အေမရိကန္ သမၼတ ႀကီးျဖစ္ေနၿပီဗ်ာ”” လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ သားကလည္း အေဖ့ကို ဆံုးမခ်င္လို႔၊ ဆံုးမစာေတြမ်ား ေရးခိုင္းေနသလား မသိပါဘူး။ ကိုယ့္ကို ကိုယ္ဆံုးမၿပီးမွ သူမ်ားကို ဆံုးမရတယ္ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ အေဖဟာ လယ္သမားျဖစ္ေပမယ့္ သားကို သမၼတျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ မိဘေတြရဲ႕ ေစတနာျဖစ္ပါတယ္။

သိပ္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးေဆးတဲ့ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး၊ အလြန္ေတာ္တဲ့ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး၊ သိပ္ၿပီး စင္ၾကယ္တယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး လူထြက္ၿပီး မိန္းမယူတယ္လို႔ ၾကားရေတာ့၊ လူေတြဟာ အံ့ၾသေတြေ၀၊ ႏွေျမာတသၾကတယ္။ နားမလည္ႏိုင္ၾကဘူး။ အဲဒီလိုပဲ အခ်ိဳ႕ သီလရွင္ေတြ ထြက္ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေက်ာ္ ဗုဒၶဘာသာတရားေဟာ ဓမၼကထိက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြလည္း ထြက္ၾကတာပါပဲ။ သူတို႔ ႏွစ္ေတြအၾကာႀကီး
ႀကိဳးစား အားထုတ္ၿပီးမွ ရဟန္းျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ရဟန္းဘ၀မွလည္း ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႐ုတ္တရက္ ထြက္ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ၊ ျပင္ပ အေႏွာက္အယွက္ေတြက ႀကီးမားလြန္းလို႔လား။ အဲဒီလို ႐ုတ္တရက္ ဒုစ႐ိုက္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲကို က်ေရာက္သြားျခင္းဟာ ျပင္ပ အေႏွာက္အယွက္ေတြ ႀကီးမားလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႕ရဲ႕ အတြင္းနဲ႔သာ ဆိုင္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးက ျပင္ပအရာမ်ားသည္ လူကို ညစ္ညဴးေစသည္မဟုတ္ စိတ္ႏွလံုး အတြင္းမွလာေသာ အရာမ်ားသည္ လူကို ညစ္ညဴးေစသည္လို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ သူ႕ရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ အေတြး၊ ဒုစ႐ိုက္အေတြးေတြဟာ သူ႕ရဲ႕ ႏွလံုးအိမ္အတြင္းမွာ လွ်ိဳ၀ွက္စြာ ကိန္းေအာင္းေနတယ္။ အခ်ိန္ ကာလရွည္ၾကာစြာ စုစည္းထားၿပီး၊ အခါအခြင့္သင့္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အားအင္နဲ႔ ထင္ရွားစြာ ေပၚထြက္လာျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ လူကို မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္သမားအျဖစ္သို႔ သက္ဆင္းေစတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အရာဟာ၊ မေကာင္းတဲ့အေတြး၊ မေကာင္းတဲ့ စိတ္အႀကံသာျဖစ္တယ္။

အေတြးဆိုတာ လူေတြ ထင္သလို၊ လွ်ိဳ၀ွက္ သိမ္းဆည္းထားလို႔ရတဲ့ အရာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေတြးဟာ အက်င့္အျဖစ္သို႔ လွ်င္ျမန္စြာ ကူးေျပာင္းသြားတယ္ အက်င့္မွ တစ္ဆင့္ လူ႔ဘ၀အေျခအေနမ်ား အျဖစ္ ထင္ရွား ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ အေတြးအႀကံကို မေျပာင္းလဲဘဲ၊ အက်င့္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားလွ်င္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ လူတစ္ေယာက္၏ အေတြးကို သူဘာေတြ ေတြးေနပါသည္ဟု ေျပာသျဖင့္ မသိရ၊ သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားျဖင့္သာ သိရ၏လို႔ (အိုက္ဇက္ ဘာရွီဘစ္ဆင္းဂါး) ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာခဲ့တယ္။


ေကာင္းတာေတြ အၿမဲေတြး ႏိုင္ဘို႔ရန္၊ အၿမဲ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ပုတီး စိတ္ျခင္း၊ ကမၼဌါန္း႐ႈျခင္း၊ က်မ္းစာ ဖတ္ျခင္း၊ ေကာင္းတဲ့စာအုပ္မ်ား ဖတ္ျခင္းတို႔ကို အၿမဲမျပတ္ ျပဳလုပ္ေစလိုပါတယ္။ ညအိပ္တဲ့ အခ်ိန္ပုတီးစိတ္ရင္းနဲ႔ အိပ္ေပ်ာ္တဲ့ အက်င့္ျပဳလုပ္ဖို႔ကိုလည္း ထပ္မံတိုက္တြန္းလိုပါတယ္။


ေႁမမရွိတဲ့ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ မေကာင္းတဲ့ အေတြးေတြဟာ
လဲ ေပၚလာမွာပါဘဲ။ ““ေခါင္းေပၚမွာ ငွက္ေတြျဖတ္ၿပီး ပ်ံသန္းသြားတာ အေရးမႀကီးဘူး၊ ေခါင္းေပၚမွာ ငွက္သိုက္ မလုပ္ခံဖို႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္”” ဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးစကား တစ္ခုရွိတယ္။ အေတြးေလွကို ဘ၀သမုဒ္ျပင္က်ယ္မွာ လြင့္ေမ်ာခ်င္တိုင္း လြင့္ေမ်ာခြင့္ ဘယ္ေတာ့မွ မေပးပါႏွင့္သား။

သားကို အေဖေရးေပးလိုက္တဲ့ ကဗ်ာစာအုပ္ထဲက ““ေကာင္းတာေတြးပါ”” ဆိုတဲ့ ကဗ်ာရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္နဲ႔ပဲ နိဂုံး ခ်ဳပ္ပါရေစ။


သင္၏အေတြး ဆင္ျခင္ေတြး
အေတြးေကာင္းမွ သင့္ဘ၀
အနာဂတ္လွမည္တည္း။

သားကိုခ်စ္တဲ့
သားအတြက္ အၿမဲဆုေတာင္းေပးေနတဲ့
အေဖ
အုတ္လွ

သို း ေပ်ာက္


သို း ေပ်ာက္

လူတစ္ဦးတြင္ သိုးအေကာင္ တစ္ရာ႐ိွၿပီး ယင္းတုိ႕အထဲမွ တစ္ေကာင္သည္လမ္းလြဲ၍ ေပ်ာက္ဆံုးသြားလွ်င္ သူသည္ ကိုးဆယ္ကုိးေကာင္တို႕ကို ေတာင္ေပၚတြင္ထားခဲ့လ်က္ ေပ်ာက္ဆံုးေသာ သိုးကုိသြား၍ ႐ွာတတ္သည္ မဟုတ္ေလာ။ (မာေတဦး ၁၈း၁၂၊ လု ၁၅း၄)

အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ ဒီလိုဗ် ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ေလာက္က အသုဘကိစၥ တစ္ခုမွာေပါ့ အေလာင္းကို သၿဂိဳလ္ၿပီးလို႕ သားသမီးကိုးေယာက္လံုးအတူ ျပန္ဆံုၾကတဲ့အခ်ိန္မုိ႔ ထုိညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေတြထဲက အငယ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ဂၽြန္က ရက္လည္ေန႔ သူ႕အိမ္မွာလည္း ဘုရား႐ိွခုိး ခ်င္တယ္ေပါ့။ ဒါနဲ႔ ရက္လည္တဲ့ေန႕မွာ တျခား ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ အတူတူညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အားလံုး ဟင္နရီအိမ္မွာ ဘုရား႐ွိခုိးၾကတာေပါ့။ ဘုရား႐ွိခိုးလို႔လည္းၿပီးေရာ က်န္ရစ္သူသားသမီး ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေတြထဲက အႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ဦးပီတာ
ကစၿပီး စကားေျပာလိုက္တယ္။ ကဲ့ေန႔ဟာ အေမ့ရဲ႕ရက္လည္ ဘုရား႐ွိခိုး ဆုေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္ ၿပီးၿပီမုိ႔ တို႔တေတြလူအုပ္စု မခြဲခင္မွာ္ ကုိႀကီး တစ္ ေျပာခ်င္တယ္။ အဲဒါဘာလဲ ဆိုေတာ့တို႔တေတြရ႕ဲ အေမ ဆုံး႐ႈံး လိုက္ရေပမဲ့ ၀မ္းမနည္းၾကနဲ႔ မင္းတို႕တေတြ၀မ္းနည္းလို႔ ငိုေနတဲ့မ်က္ရည္ဟာ ဘုရားသခင္ဆီ၀င္ေနတဲ့ အေမ့ေျခလွမ္းေတြ တုန္႔ေႏွးေလးကန္လိမ့္မယ္။ တို႕အေမဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရား႐ွင္ရင္ခြင္ေတာ္မွာ ေပ်ာ္႐ႊင္၀မ္းေျမာက္မႈနဲ႔ ႐ွိေနၿပီး ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အေမဟာ အျခားဘာသာကေန သက္၀င္ယံုၾကည္သူ ျဖစ္လာၿပီး ေသသည့္ကာလတိုင္ေအာင္ ေကာင္းေသာ အသက္႐ွင္မႈကို ျပဳသြားတယ္။ သူ႔ရဲ႕ခင္ပြနး္ျဖစ္တဲ့ အေဖ့ေပၚမွာေရာ အိမ္ေထာင္စုေပၚမွာေရာ တာ၀န္ ေက်သြားတဲ့ မိခင္ေကာင္းျဖစ္တယ္။ ေယာက်္ားဘာသာထဲ ၀င္တဲ့အေမဟာ ႏွစ္ႏွစ္ကာ ယံုၾကည္ေန႐ုံမွ်မက မယ္ေတာ္ တမန္ေတာ္မွာလည္း ေကာင္းေသာအသင္း၀င္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မယ္ေတာ္က သူ႔သားေတာ္ခရစ္ေတာ္႐ွင္ဆီ ဆုေက်းဇူး ေတာင္းခံေပး ေနေလာက္ၿပ၊ီ သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာလည္း ေနစရာ အခန္းမ်ားစြာ ႐ိွတဲ့ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္မွာ သူ႕အတြက္ သီးသန္ ေနရာေပးခဲ့ေလာက္ၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ သူမဟာ မုခ် ေကာင္းကင္ဘံုမွာ စံေနေလာက္ၿပီ၊ အမွန္မွာအေမဟာ ေသတာ မဟုတ္ဘဲ လူ႔ျပည္ကုိ ၿငီးေငြ႕လုိ႔ အဆင္း သ႑န္ေျပာင္းလဲၿပီး ေကာင္းကင္ခရီးႏွင္တာပဲကြ။ ေအး တစ္ခုေတာ့႐ိွတယ္။ အေဖနဲ႕အေမဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေကာင္းကင္ေရာက္႐ွိမဲ့ တို႕အားလံုး သူတို႕နဲ႕ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ဆံုႏိုင္ပါမလားလို႕ ေတြးၿပီး ၀မ္းနည္းတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအားလံုးထဲမွာ ညီငယ္(၃)ေယာက္က လက္ထပ္ျခင္း စကၠမင္တူး မခံယူရေသးေတာ့ ဘာသာတရားရဲ႕ အျပင္မွာ႐ွိေနဆဲပဲ။ ဒါေတြအတြက္ ညီငယ္တို႔ကလည္း ႀကိဳးစားရမယ္။ တို႕တစ္ေတြကလညး္ ဆုေတာင္း ေပးရမယ္။ ဒါမွ တို႕ေတြဟာ မိဘေတြကုိ ေျခရာခံတဲ့ ေနာက္လိုက္ေကာင္းေတြ ျဖစ္မွာ။ အသက္႐ွင္ခ်ိန္မွာ ကယ္တင္ျခင္း ရ႐ွိဖို႕က အဓိကအေရးႀကီးေတာ့ ပိုႀကိဳးစား ၾကပါလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္ကြာ။


ဦးပီတာ၏ စကားအဆံုးမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားမိပါတယ္။ လက္ထပ္ျခင္းမခံရတာက (၃)ေယာက္။ အတူတူရန္ကုန္မွာ ေနၾကသူကုိေတာ့ အသာထားၿပီး နီးစပ္တဲ့ ဂ်ိဳးဇက္ဆိုသူ အိမ္ကိုပါ ဘုရား႐ွိခိုးသင့္တာေပါ့ လုိ႔ျမင္မိရာကေန က်ိဳးေၾကာင္း႐ွင္း ျပတဲ့အခါ အားလံုးက သေဘာတူၾကပါတယ္။ ၀မ္းသာစရာပါပဲ ကိုဂ်ိဳးဇက္လည္း လိႈက္လွဲစြာ လက္ခံခြင့္ျပဳလို႔ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႔အတူ သြား၍ ဆုေတာင္းေမတၱာမ်ားနဲ႔တူ သြားၿပီးဆုုေတာင္းေမတၱာ ပို႔ေပးၾကပါတယ္။ ဘုရား ႐ွိခိုးဆုေတာင္း၍ ၿပီးသြားတဲ့
အခါကို ဂ်ိဳးဇက္က ကၽြန္ေတာ္လက္၀ါးကို ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ဆရာရာ ဒီလိုမ်ိဳး ဘုရား႐ွိခိုးခ်င္ေနတာ ၾကာၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္က လက္ထပ္ျခင္း မရေသးေတာ့ အားငယ္တယ္။ ခဏခဏ ၀င္ေပးပါ ဆရာရယ္၊ ဒါမွ ကၽြန္ေတာ္ လက္ထပ္ဖို႔ အခြင့္အေရး ေကာင္းမွာ။ ကၽြန္ေတာ္မိန္းမက ဘာသာကြဲဆိုေတာ့ ဘာသာေရးအေၾကာင္း ဘာမွမသိဘူးေလ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘာမွသိပ္ၿပီး မေျပာတတ္ဘူးဆိုေတာ့ ပိုဆုိးတာေပါ့ဗ်ာ။ ခုေလ ဒီေန႕ ဘုရား႐ွိခိုးေတာ့ သူကေျပာတယ္ လိုမ်ိဳးဘုရား႐ွိခိုးတာ ေပ်ာ္စရာႀကီးေနာ္တဲ့။ ဆရာ (၅) ခါ (၆) ခါ ေလာက္သာ၀င္ၿပီး ဒီလိုဆုေတာင္း ေပးရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ထပ္ဖို႔က ေအာင္ျမင္ေလာက္ပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ အားလံုးမဟုတ္ေတာင္္ မိသားစုထဲမွာ(၃) ပုံ(၂)ပံုကပါဖို႕ က်ိန္းေသေလာက္တယ္။ ဆရာရယ္ တကယ္ေတာ့ ဘာသာေရးဟာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈပဲ ဆရာရ႕ဲထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ နည္းရင္ေအးမယ္၊ ေပါ့မယ္။ ပ်က္မယ္ ေပါ့ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကိုေတြကို ပစ္မထားပါနဲ႕ ဆရာရယ္။ အေမ့အာသုဘမွာ သူမ်ားေတြ အာပတ္ေျဖ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္္ပင့္ၾကေတာ့ က်ေနာ္ေလ ၀မ္းနည္းၿပီး မ်က္ရည္၀ဲလာတယ္။ အဲဒီအခါက်မွ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အျပင္ လူတစ္ေယာက္ လုိျဖစ္ေနမွန္း ခံစားလာရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း နားေထာင္ရင္း ၀မ္းနည္းလာပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ကိုဂ်ိဳးဇက္က ဆက္ေျပာတယ္ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ စသမ္း လာပါၿပီ ဆရာရယ္။ ဒီေန႕ဟာ ကၽြန္ေတာ္ဘ၀ရဲ႕ အေမွာင္ထဲ အာ႐ံုသန္းလာတဲ့ေနပါ သူေျပာရင္း အသံတိမ္၀င္လ်က္ မ်က္ႏွာကိုလည္း ေအာက္သို႔ ငုံထားရင္ လက္ေခ်ာင္းနဲ႔လည္း မ်က္လံုးကို တို႔တို႔ ေနသည္ကိုေတြ႕ရာ ရင္ထဲလိႈက္လွဲစြာ ၀မ္းသာသလို၊ ၀မ္းနည္းျခင္း ကေရာ ယွက္လွ်က္ျဖစ္ေနသည္။ ၀မ္းနည္းတာက ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဓမၼဆရာ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္၊ ႏ႔ွံစပ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း မ႐ွိျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၀မ္းသာသည္က သခင္ခရစ္ေတာ္ အတြက္္ ေပ်ာက္ေသာ သိုးကုိ ေတြ႕ ႐ွိျခင္းပင္တည္း။ သူသည္ ထိုသိုးကုိ႐ွာ၍ ေတြ႕ လ်င္ မေပ်ာက္ဆံုးေသာ သိုးကိုဆယ့္ကိုးေကာင္တို႕ထက္ ထုိတစ္ေကာင္၌ ပို၍ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း႐ွိမည္”” (မာေတဦး ၈း၁၃)

““သူသည္ ထုိသိုးကို ေတြ႕ေသာခါ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာျဖင့္ ၄င္းကို ပုခံးုထက္တြင္တင္ေလ၏”” (႐ွင္လုကာ ၁၅း၅)

““ဤသိုးစုတြင္ မပါ၀င္ေသာ အျခားသိုးမ်ားလည္း ငါ၌႐ွိ၏။ ထုိသိုးမ်ားကိုလည္း ငါေခၚေဆာင္ရအုံးမည္။ သူတို႔သည္ ငါ့အသံကို နားေထာင္ၾကလိမ့္မည္။ ဤသို႕ျဖင့္ သိုးစုတစ္စု၊ သိုးထိန္း တစ္ပါးတည္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္”” (ေယာ ၁၀း၁၆)


မန္းေရာ္(နတ္ေတာ္)

Sep 4, 2009

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ခရီးေဖာ္


ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ခရီးေဖာ္

ေလာကအလယ္
ခရီးက်ယ္မွာ
ဘယ္ဆီဘယ္၀ယ္
ခရီးဆက္မယ္မသိတဲ့
လူသားတစ္ေယာက္
ဟိုးအေ၀းမွာ
မီးေရာင္ေလးတစ္ခု
သူ႔အတြက္အားျပဳရာ
ကယ္တင္႐ွင္ေလးတစ္ပါး
လတစ္စင္းအလား
၀င္းလက္ေပးေနသူ
ေယဇူး႐ွင္ပါ။

အိုကယ္တင္သူ
ေယဇူး႐ွင္
အကၽြႏု္ပ္အပါး
တစ္ဖ၀ါးမခြါ
၀ိညာဥ္တြင္းမွာ
လာေရာက္ေနပါ
ေ႐ွ႕ဆက္ရမယ္
ေန႔ရက္ေတြအတြက္
ေယဇူးလက္နဲ႔
အတူဆုပ္ကိုင္ၿပီး
ေလာကေခၚေဆာင္ရာ
ခရီးေဖာ္အျဖစ္
႐ွိေနလွည့္ပါ။

-လူသား (ဆားေမွာ္)

Sep 2, 2009

ကိုးကြယ္မႈ႕ဘာသာတရားမ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးေစခ်င္


ကိုးကြယ္မႈ႕ဘာသာတရားမ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးေစခ်င္

ကမၻာ့ႏိုင္ငံတုိင္းတြင္ လူမ်ဳိးႏြယ္၀င္ အသီးသီး စုေပါင္းေနထိုင္ ေလ့႐ွိၾကပါတယ္။ သူတို႕သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ ကၽြန္းကိုင္းမွီ ကိုင္းကၽြန္းမွီ ေအးခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္ၾကေလ့႐ွိပါတယ္။

အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ရာတြင္ ၾကားခံအျဖစ္မ႐ွိမျဖစ္သည့္ ဘာသာစကားဆိုတာ႐ွိၾကသည္။ ေနထိုင္ က်က္စားရာ ေဒသအေလ်ာက္ စားပံုေသာက္ပံု႐ွိၾကသည္။ ထံုးဓေလ့မ်ား႐ိွ ၾကသည္။ ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်းမႈ႕မ်ား ႐ွိၾကသည္။ ေတြးေခၚယူဆပံုႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ႕မ်ား ႐ွိၾကေလသည္။

လြပ္လပ္္ေသာ ေတြးေခၚယူဆပုံေၾကာင့္ မတူညီေသာ ယံုၾကည္မႈ႕မ်ား ႐ွိလာ
ၾကေလသည္။ လြပ္လပ္စြာ ေတြးေခၚယူဆျခင္းႏွင့္ မတူညီေသာ ယံုၾကည္မႈ႕မ်ားေၾကာင့္ သက္၀င္ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတရားမ်ားလည္း ႐ွိလာၾကေလသည္။ အေျခေန အေၾကာင္းေၾကာင္းကုိ မူတည္ကာ ႐ိုးရာကိုးကြယ္မႈ႕မ်ားႏွင့္ ကမၻာ႕ကိုးကြယ္မႈ႕ ဘာသာတရား ႀကီထြန္းကားလ်က္႐ွိသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတရား၏ အဆံုးအမႏွင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာတို႕သည္ ထိုလူမ်ဳိးစု၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ႕တို႕ကုိလည္း လႊမ္းမိုးထားေလ့႐ွိပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ႕႐ွိဖို႕ႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ဖုိ႕ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၏ ယံုၾကည္သက္၀င္ရာ ဘာသာတရားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလ့လာဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။
သို႕ေသာ္ ဘာသာတရား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ ေလ့လာသင္ယူခြင့္မ႐ွိပါက (သို႕မဟုတ္) ေလ့လာသင္ယူဖို႕ အခြင့္အလမ္းမ႐ွိပါက (သို႕မဟုတ္) ေလ့လာဖို႕ ကိုယ္တိုင္က စိတ္မပါၾကလ်င္ ထိုတိုင္းထိုျပည္သားတို႕သည္ ဘာသာေရး ဗဟုသုတ ေခါငး္ပါးၾကေပမည္။


ဘာသာတရား ဗဟုသုတေခါင္းပါးမႈ႕ေၾကာင့္ အျခားသူတစ္ဦး ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတရားကို ေပၚယံ သေဘာေလာက္သာ သိေနေပလိမ့္မည္။ ေလးနက္မႈ႕ ကင္းေနေပလိမ့္မည္။ ၾကားဖူးနား၀ အဆင့္သာ ႐ွိေနေပလိမ့္မည္။ အေပၚယံ သေဘာသကန္ေလာက္သာ သိတာေၾကာင့္ ထိုဘာသာတရား၏ အႏွစ္သာရကို မသိေတာ့ေပ။ အႏွစ္သာရကို မသိတာေၾကာင့္ ထိုဘာသာတရားကို တန္ဖိုးထားရ ေကာင္းမွန္း မသိေတာ့ေပ။ ခၽြတ္ေခ်ာ္မႈ႕၊ တိမ္းပါးမႈ႕ မွားယြင္းစြာနားလည္မႈ႕မ်ားသာ စိုးမိုးေနေပလိမ့္မည္။
ေလ့လာႏိုင္ခြင့္ သင္ယူႏိုင္ခြင့္ ကိုယ္တိုင္ကလညး္ ေလ့လာသင္ယူမႈ႕ မ႐ွိေလေသာအခါ ဘာသာတရားမ်ား၏ မတူညီရာမ်ားကိုလည္း မသိႏိုင္ၾကေပ။ တူညီရာမ်ားကို တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္း မသိသလို မတူညီကြဲျပားရာမ်ားကိုလည္း နားလည္ ေလးစားမႈ႕ မ႐ွိႏိုင္ၾကေတာ့ေပ။

အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ထိုတိုင္း ထိုျပည္သားတို႕သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အထင္ေသးေနလိမ့္မည္။ တစ္ဘာသာ ႏွင့္ တစ္ဘာသာ ပုတ္ခတ္႐ႈပ္ခ် ေနၾကလိမ့္မည္။ အျငင္းပြားေနၾကလိမ့္မည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္ ေနၾကလိမ့္မည္။ စကားရည္္ လုေနၾကလိမ့္မည္။ တိုက္ခိုက္ေန ၾကလိမ့္မည္။ အႏုိင္က်င့္ ေနၾကလိမ့္မည္။ ဘာသာေရးယူသီးမႈ႕မ်ား စိုးမိုးေနလိမ့္မည္။ ဘာသာေရးစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနၾကသည္။
ေလာကနိယာမက “တစ္စံုတစ္ဦး (သို႕မဟုတ္) တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႕သည္ အမွန္တရားမွ ေသြဖီသြားပါက က်န္ပုဂိဳလ္မ်ား ဆိုးက်ိဳးဆိုးေမြမ်ား ခံရေလ့႐ွိ၏။ (when someone or some people deviate from reality, others are often hurt) ” ဟုဆိုပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကိုးကြယ္မႈ႕ဘာသာ တရားမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူျခင္းသည္ ဘာသာတရားမ်ား၏ တူညီမႈ႕မ်ားကို တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးေစသလို မတူညီကြဲျပားရာမ်ားကိုလည္း နားလည္ ေလးစားေစပါသည္။
ဘာသာတရားတို႕၏ တူညီမႈ႕မ်ားကို တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးျခင္းႏွင့္ မတူညီ ကြဲျပားရာမ်ားကိုလည္း နားလည္ ေလးစားျခင္းသည္ ကိုးကြယ္မႈ႕ ဘာသာတရားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ျခင္းကို ႐ွင္သန္ေစပါသည္။

အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုးကြယ္မႈ႕ဘာသာတရားမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။
အိႏိယႏိုင္ငံ၏ လြပ္လြပ္ေရးဗိသသုကာႀကီး မဟတၱမ ဂန္ဒီက “ယေန႕ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အခ်ိန္အခါ၏ လိုအပ္ခ်က္က ကိုုးကြယ္မႈ႕ ဘာသာတရားတစ္ခုတည္း ျဖစ္လာေစေရး မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ ဘာသာတရားတိုင္းမွ သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႕၏ (တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၊ တစ္ဘာသာႏွင့္တစ္ဘာသာ) စစ္မွန္ေသာ ႐ုိးသားေသာ ေလးစားမႈ႕ႏွင့္ စိတ္႐ွည္သည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (The need of moment is not religion, but truth respect and tolerance of the devote of the efferent religions- Mahatma Gandhi) ” ဟုဆိုပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ ကိုးကြယ္မႈ႕ ဘာသာတရားမ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူး သင္ယူပါ။ အခြင့္အေရးႀကံဳပါက ဘာသာေရးသင္တန္းမ်ားကို တက္ျဖစ္ေအာင္တက္ပါ။ ဘာသာေရး စာအုပ္စာေပမ်ားကို ၀ယ္ယူဖတ္႐ႈ႕ပါ။
ကိုးကြယ္မႈ႕ ဘာသာတရားမ်ား အေၾကာင္း ေလ့လာဖို႕ မေၾကာက္ပါႏွင့္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ဘာသာတရားမ်ားကို သေဘာေပါက္ျခင္းအားျဖင့္ ပထမဦးစြာ မိမိၾကည္ညိဳ ကိုးကြယ္ေနသည့္ ဘာသာတရားမွာ ပိုမိုစြဲၿမဲေစပါသည္။
ထိုအျပင္ ဘာသာတရား အသီးသီး၏ စစ္မွန္ေသာ သြန္သင္ရာမ်ားကို သိနားလည္ျခင္းျဖင့္ လူတိုင္းလူတိုင္း မိမိသိုက္အၿမံမွ ႂကယ္၀လာေသာ ဘာသာေရး အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေလးစားလာပါလိမ့္မည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္ဆံေရး၊ အေလးထားနားလည္ျခင္းမ်ား ႐ွင္သန္ကာ ပြင့္လင္းသည့္ စည္းလံုးမႈ႕မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါမည္။ ပြင့္လင္း စည္းလံုးျခင္းသည္သာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူသားကမၻာႀကီးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေစပါမည္။

ဤသည္တို႕မွာ လူူသားတို႕ ဦးထိပ္ထားကိုးကြယ္ၾကသည့္ ဘာသာတရားမ်ား၏ အႏွစ္သာရမ်ားပဲျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

မာကု (ဒသန)

Sep 1, 2009

ရဟန္းမင္းႀကီး ေဘနဒစ္(၁၆)၏ စာခၽြန္ ထဲမွ မယ္ေတာ္အေၾကာင္း


ရဟန္းမင္းႀကီး ေဘနဒစ္(၁၆)၏ စာခၽြန္ ထဲမွ မယ္ေတာ္အေၾကာင္း

ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘက္နဒစ္(၁၆) အ႐ွင္သူျမတ္ ေရးသားေတာ္မူတဲ့ ““ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။”” လို႕အမည္ရတဲ့ စာခၽြန္ေတာ္ထဲက မယ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ထုတ္ႏွတ္ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မာရီယားသခင္မဟာ ယံုၾကည္ျခင္း အျပည့္႐ွိတဲ့ မိန္းမျဖစ္တယ္။ (႐ွင္လုကား ဧ၀ဂလိက်မ္း ၁း၄၅)ထဲက ဧလိဇဘတ္ရဲ႕စကားကို ေထာက္႐ႈ႕ ႏိုင္ပါတယ္။ “ယံုၾကည္ေသာ မိန္းမသည္ မဂၤလာ႐ွိ၏။”တဲ့ မယ္ေတာ္႐ွင္ဟာ၊ ဧလိဇဘတ္နဲ႕ တြ႕ေတြ႕ျခင္းမွာဘဲ ႐ြတ္ဆိုလိုက္တဲ့ “မာညီဖိကပ္” သီခ်င္းဟာ မိမိနာမ္၀ိညဥ္ရဲ႕ ပံုရိပ္ကိုမယ္ေတာ္ ေဖာ္လိုက္သလိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ မိမိနာမ္၀ိညဥ္ တစ္ခုလုံးဟာ သန္႔စင္ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူလွ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ခ်ည္မွ်င္မ်ားတည္း ဟူေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္မွ ထုတ္ယူထား ခ်ည္မွ်င္မ်ားနဲ႕ ယက္လုပ္ထားတဲ့ အခ်င္းအရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မာရီယားသခင္ဟာ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္နဲ႔၊ အတိုင္အေဖာက္ အညီလြတ္လပ္စြာ ႐ွင္သန္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

မယ္ေတာ္႐ွင္ရဲ႕ေတြးအေခၚ ဆင္ျခင္ခ်က္မ်ားနဲ႕၊ အေျပာအဆို ခြန္းေႁခခ်က္မ်ားဟာ၊ ဘုရား႐ွင္႐ွင္ရဲ႕ ႏွဳတ္ကပတ္တရားေတာ္နဲ႔ တထပ္တည္း က်ေနတဲ့အတြက္၊ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ ႏွဳတ္ကပတ္ စကားဟာ၊ မိမိရဲ႕ စကားျဖစ္လာသလို မိမိရဲ႕ခြန္းေႁခတဲ့ ႁမတ္ဟ စကားမ်ားဟာလည္း ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ တရားစကားမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း၊ မယ္ေတာ္႐ွင္ရဲ႕ အေတြးအေခၚ ဆင္ျခင္ခ်က္မ်ားဟာ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ အေတြးအေခၚ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕အေတြးအခၚ ဆင္ခ်င္ခ်က္မ်ားနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ႔ ႐ွိေနတဲ့အတြက္ မိမိရဲ႕ အလိုဆႏၵမ်ားဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလိုဆႏၵေတာ္နဲ႕ တစ္လံုးတစ္၀တည္း၊ တထပ္တည္း ျဖစ္ေတာ္မူတယ္။ မာရီယားသခင္မဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္တရားေတာ္နဲ႕ ျပည့္၀ေနတဲ့အတြက္ လူ႕အျဖစ္ဇာတိကို ခံယူေတာ္မူေသာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ရဲ႕ မိခင္မယ္ေတာ္ ျဖစ္လာရပါတယ္။ အဆံုးမွာေတာ့ မာရီယားသခင္မသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႕ ျပည့္၀တဲ့ မိန္းမ ျဖစ္ေတာ္မူတယ္။ ဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္လည္း တစ္ျခား ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္အံုးမွာလဲ။ ဒါပါပဲ။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အေတြးအေခၚနဲ႕ ေတြးေခၚ ဆင္ျခင္ၿပီး ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလိုေတာ္အတိုင္းသာ အလိုရွိတဲ့ ယံုၾကည္ႀကီးမားလွတဲ့ မယ္ေတာ္ရွင္အေနနဲ႕ ေမတၱာတရားနဲ႕ ပတ္သက္လာရွင္လည္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႕ ျပည့္ေနတဲ့ မိန္းမျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ ပ်က္ကြက္လစ္ဟာမႈ လံုး၀မရွိႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာေတာ္ျမတ္မွ က်မ္းလာစကား အတိုင္းဆိုရင္ သူငယ္ေတာ္ေယဇူးရဲ႕ ခေလးငယ္ဘ၀မွာ အရာ အားလံုးကို မယ္ေတာ္သည္ မိမိရဲ႕ႏွလံုး၌ မွတ္က်ံဳးေလ၏ ဆိုတဲ့ က်မ္းစကားအရ မယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ တုန္႕ျပန္တတ္မႈကို ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ကာနန္ၿမိဳ႕မဂၤလာ လက္ထပ္ပြဲမွာ သတို႕သား သတို႕သမီးတို႕ရဲ႕ အရွက္တကြဲျဖစ္ေတာ့မယ့္ လိုအပ္ခ်က္ အေျခအေနကို မယ္ေတာ္ရွင္သိၿပီး မိမိရဲ႕ သားေတာ္ ေယဇူးဘုရားရွင္ထံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရပ္မွာလည္း မယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ျခင္းျဖစ္အင္ကို ႐ႈျမင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ႕ သက္ေတာ္စဥ္ ေနာက္ခံ အေျခအေန သေဘာတရားကို ႐ႈၾကည့္လိုက္ပါက မယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းအျဖစ္ကို ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္ၾကပါတယ္။ မယ္ေတာ္ရွင္အေနနဲ႕ မိမိရဲ႕ သားေတာ္ဟာ မိသားစုအသစ္ကို ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ျခင္းနဲ႕ အတူ သားေတာ္ရွင္ရဲ႕ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္ေပၚ၌ တင္သတ္ျခင္းခံရတဲ့ သားေတာ္ရွင္ရဲ႕ အခ်ိန္နာရီဟာ မိခင္ျဖစ္သူရဲ႕ မိမိရဲ႕ အခ်ိန္နာရီသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို ရွင္ေယာဟန္ ခရစ္၀င္ - ၂း၄၊ ၁၃း၁ မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ရွင္ေယာဟန္ ခရစ္၀င္ - ၁၉း၂၅ -၂၇ ကို ဆက္လက္ ေလ့လာလိုက္ပါက မိမိရဲ႕တပည့္ သာ၀ကေတြဟာ ေ၀းရာသို႕ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ မယ္ေတာ္ရွင္မွာေတာ့ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္ ေျခရွင္းမွာ အဆံုးထိတိုင္ေအာင္ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ တမန္ေတာ္၀တၳဳက်မ္း - ၁း၁၄ ကို ဖတ္႐ႈလိုက္ပါက သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားရွင္ ဆင္းသက္ေတာ္မူတဲ့ အခ်ိန္နာရီမွာကိုပဲ မယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ပတ္ပတ္လည္မွာ သူတို႕တေတြ ၀န္းရံလ်က္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားရွင္
ႂကဆင္းလာေတာ္မူျခင္းကို သူတို႕ ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

စာခၽြန္ေတာ္ရဲ႕ နံပါတ္ (၄၂) ကို ေလ့လာလိုက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ရဟႏၲာ သူေတာ္စင္သူေတာ္ျမတ္တို႕ရဲ႕ ဘ၀ဟာ ေလာကမွာ သီတင္းသံုးခဲ့တဲ့ ဘ၀အထၳဳပၸတၱိေလာက္နဲ႕ ဘ၀နိဂံုးခ်ဳပ္ မထားၾကပဲ တမလြန္ ဘ၀သို႕ ကူးေျပာင္းသြားၾကတဲ့ အခါမွာလည္း ဘုရားရွင္၌ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ရွင္သန္ၾကလ်က္ အမႈေတာ္ျမတ္ကို ဆက္လက္ ထမ္းရြက္လွ်က္ ရွိေနၾကပါတယ္။ ရဟႏၲာ သူေတာ္စင္သူေတာ္ျမတ္ေတြရဲ႕ ဘ၀ အထဲမွာ ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ႏိုင္တဲ့ အရာတစ္ခုကေတာ့ ဘုရားရွင္နဲ႕ နီးစပ္ေသာသူမ်ား၊ ဘုရားရွင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့သူမ်ားဟာ လူေတြဆီလည္း ခ်ဥ္းကပ္ၾကတယ္။ လူေတြနဲ႕လည္း နီးစပ္လွ်က္ ရွိၾကတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ဒီအျဖစ္ကို ရွင္းလင္းျပက္သားစြာ ထင္ရွား ပီျပင္စြာ တစ္ျခားသူေတြထက္ မယ္ေတာ္ရွင္၌ ပိုၿပီး ေတြ႕ရွိႏိုင္ၾကပါတယ္။ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္ အထက္မွ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ဟာ မိမိရဲ႕ ခ်စ္တပည့္ ေယာဟန္မွ တဆင့္ တပည့္မ်ား အားလံုးကို မိန္႕ေတာ္မူ ခ်က္ကေတာ့ (ရွင္ေယာဟန္ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း - ၁၉း၂၇) ““သင္၏ အမိကို ၾကည့္ေလာ့””တဲ့။ ဒီလို မိန္႕ေတာ္မူခ်က္ဟာ မ်ိဳးစဥ္ ႏြယ္ဆက္တိုင္း အထဲမွာ သစ္လြင္စြာ ျပည့္စံုလွ်က္ရွိတယ္။ မာရီယားသခင္မဟာ ယံုၾကည္သူမ်ား အားလံုးရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ မိခင္၊ မယ္ေတာ္ရွင္ ျဖစ္လာရပါတယ္။ ေနရာတိုင္းမွာ က်ားမအကုန္ လူမ်ိဳးစံု အေနျဖင့္ မယ္ေတာ္ရွင္ထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ၾကလွ်က္ မယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ မိခင္ေမတၱာ အၾကင္နာမ်ားကို ေထာင္းခံၾကၿပီး မယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ကညာစင္ ဘ၀ျဖဴစင္ျခင္းမ်ားနဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို အခ်ိန္ခါမေရြး အေျခအေန အရပ္ရပ္တိုင္း၌ ေတာင္းဆုပန္လွ်က္ ရွိေနၾကပါတယ္။ မယ္ေတာ္ရွင္ထံ တိုး၀င္ ခ်ဥ္းကပ္လာသူတိုင္း မိမိတို႕ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အဖံုဖံု၌ မိမိတို႕ရဲ႕ဆႏၵမ်ား၌ မိမိတို႕ရဲ႕ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား၌ မိမိတို႕ရဲ႕ အထီးက်န္ဆန္တဲ့ အခ်ိန္ခါမ်ိဳးမ်ား၌ မိမိတို႕ရဲ႕ အားတက္သေရာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား၌ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားနဲ႕ မယ္ေတာ္ရွင္ ျဖည့္ဆည္းေပးပါတယ္။ မယ္ေတာ္ရွင္ထံ တိုး၀င္ ခ်ဥ္းကပ္သူတိုင္းဟာ မယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ နက္႐ႈိင္းလွတဲ့ မိမိရဲ႕ႏွလံုးသားမွ တည္ၿမဲခိုင္ခန္႕လွတဲ့ ေမတၱာေတာ္ကို သြန္းခ်ေပးျခင္း၊ မိမိရဲ႕ မြန္ျမတ္လွတဲ့ ဆုလဒ္ေတာ္မ်ားကို အစဥ္မျပတ္ ခံစားလွ်က္ ရွိေနၾကပါတယ္။ မယ္ေတာ္ရွင္အား ျပန္လည္ ေက်းဇူးဆပ္တင္ေသာအားျဖင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ျဖဴစင္ေသာ ေမတၱာကို ဆက္ကပ္ပူေဇာ္လွ်က္ သက္ေသခံလွ်က္ ရွိၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ယံုၾကည္သူ ဘာသာ၀င္မ်ားရဲ႕ သဒၵါ ၾကည္ညိဳျခင္း အမႈမ်ား ကေန ဘာကို ညႊန္ျပေနသလဲဆိုေတာ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားဟာ ေဆာက္တည္ႏိုင္ေသာအရာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မမွားယြင္းႏိုင္တဲ့ အာ႐ံုအသိမွ ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္တယ္။ ေမတၱာတရားကို ေဆာက္တည္ႏိုင္ျခင္းဟာ ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္နဲ႕ တစ္လံုးတစ္၀ တည္းအျဖစ္ ေပါင္းစပ္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ ရလဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႕ရဲ႕ နာမ္၀ိညာဥ္ဟာ ဘုရားရွင္နဲ႕ ဒီလို ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္မာ်း စိမ့္၀င္လွ်က္ ျပည့္၀လွ်က္ ဒီလို ဘုရားရွင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေတာ္စမ္းေရမွ ေသာက္သံုးရတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ဟာ တစ္ဖန္ျပန္ၿပီးေတာ့ သူတစ္ပါးအတြက္ ေမတၱာစီးဆင္းရာ အရင္းအျမစ္ ျပန္ျဖစ္လိမ့္မယ္။ (ရွင္ေယာဟန္ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ၇း ၃၈) ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ သူ၏ ႏွလံုးသားမွ အသက္စမ္းေရသည္ ျမစ္မ်ားကဲ့သို႕ စီးဆင္းလိမ့္မည္တဲ့။ ကညာစင္ မယ္ေတာ္ မာရီယားသခင္မဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ အနက္ အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ျပေပးသလို၊ သစ္လြင္ေနတဲ့ တန္ခိုးေတာ္မ်ား ျဖစ္ေပၚရာနဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ရယူႏိုင္ရာ အရင္းခံ မူရင္းေနရာကို လမ္းညႊန္ ျပသေပးလွ်က္ ရွိေတာ္မူတယ္။ မယ္ေတာ္ရွင္၏ လက္ေတာ္၌ သာသနာေတာ္ႀကီးနဲ႕ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားလံုးျဖစ္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္ကပ္ပူေဇာ္လိုက္ ပါသည္။


ဘုရားရွင္၏ မယ္ေတာ္ သန္႕ရွင္းေသာမာရီယား မယ္ေတာ္ရွင္ အေနျဖင့္ ကမၻာႀကီးသို႕ စစ္မွန္ေသာ အလင္းေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕သားေတာ္၊ အဘဘုရားရွင္ရဲ႕ သားေတာ္ေယဇူးရွင္ကို ေပးေတာ္မူခဲ့ပါၿပီ။ မိမိကိုယ္ကို ဥပကၡာျပဳလွ်က္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေခၚေတာ္မူျခင္း ေနာက္သို႕သာ လံုးလံုး လ်ားလ်ား လိုက္ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ဘုရားရွင္ထံေတာ္မွ စီထြက္ရာ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ား စိမ့္ထြက္ရာ စမ္းေရတြင္း ျဖစ္လာပါ၏။ ေယဇူး႐ွင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ျပေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ဦးေဆာင္ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကို သိ၍ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးႏိုင္ရေအာင္ သြန္သင္ေတာ္မူပါ။ သို႕မွသာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္လည္း အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္၊ ေမတၱာစစ္ေမတၱာမွန္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ၾကလွ်က္ ဆာငတ္ ေတာင္းတေနေသာ ကမၻာႀကီး အလယ္၌ အသက္စမ္းေရစီးဆင္းရာ စမ္းအိုင္မ်ားျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ မယ္ေတာ္ မာရီယားဟာ ကယ္တင္ျခင္း ဆုေက်းဇူးကို ႀကိဳေပးျခင္း ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္အားျဖင့္ လူသားတို႕ရရွိေတာ္မူတဲ့ ကယ္တင္ျခင္း ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ ႀကိဳေပးျခင္း အခြင္ထူးကို ခံစားခဲ့ရတဲ့ အတြက္ မိခင္ရွင္အႏၷားရဲ႕ ၀မ္းၾကာတိုက္ အတြင္းမွာ သေႏၶ စတင္ယူျခင္းခံခဲ့ရစဥ္ ဘ၀ကတည္းက အာဒံနဲ႕ဧ၀တို႕ရဲ႕အျပစ္ ရင္းဒဏ္မွကင္းစင္ခဲ့ၿပီး ေက်းဇူးေတာ္၌ ဖြားျမင္ျခင္းကို ခံယူခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ပြဲေတာ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္အစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မယ္ေတာ္ ဘယ္လိုဆုေတာင္း ထားသလဲဆိုေတာ့ (ရွင္လုကာ ခရစ္၀င္ - ၁း၄၇) ငါ့ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳ၍ ငါ့၀ိညာဥ္ သည္ ရႊင္လန္းျခင္းရွိ၏။ မယ္ေတာ္ရွင္က ငါ့ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ ဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳ၍ မယ္ေတာ္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ဟာ ရႊင္လန္းျခင္းရွိတယ္တဲ့။ မယ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူတဲ့ အရွင္ ဘုရားသခင္ဟာ ဘယ္သူလဲ။ မိမိရဲ႕၀မ္း ၾကာတိုက္မွာ လြယ္ပိုက္ခဲ့ရတဲ့ မိမိရဲ႕သားေတာ္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။(ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ - ၁း ၃-၄) ငါတို႕ဘုရားသခင့္ေရွ့ေတာ္၌ ေမတၱာအားျဖင့္ သန္႕ရွင္းလွ်က္ အျပစ္ ကင္းလြတ္လွ်က္ ျဖစ္မည့္အေၾကာင္း၊ ဤကမၻာ မတည္မရွိမွီ၊ ငါတို႕ကို ခရစ္ေတာ္၌ ေရြးေကာက္ေတာ္မူသည္ႏွင အညီ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာတို႕၌ ခပ္သိမ္းေသာ ဓမၼမဂၤလာတို႕ကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတို႕အား ေပးသနားေတာ္မူေသာ ငါတုိ႕ သခင္ေယဇူးခရစ္ေတာ္၏ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။